Artykuły

Zwrot opłaty sądowej w postępowaniu cywilnym

Większość pism w postępowaniu sądowym, zwłaszcza tych wszczynających postępowanie, podlega opłacie sądowej. Opłatę ta powinna być uiszczona przy wniesieniu pisma.

Strona może liczyć na zwrot całej uiszczonej opłaty jeżeli:

 1. pismo zostało zwrócone ze względu na braki formalne
 2. pismo zostało odrzucone przez sąd lub cofnięte przez stronę, pod warunkiem jednak, że odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia
 3. sąd uwzględnił w całości zażalenie na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną albo aresztem, zamiany grzywny na areszt albo w przedmiocie przymusowego sprowadzenia
 4. sąd uwzględnił w całości zażalenie na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu lub tłumaczowi
 5. sąd uwzględnił apelację, zażalenie, skargę kasacyjną z powodu oczywistego naruszenia prawa
 6. sąd odwoławczy lub Sąd Najwyższy stwierdzi oczywiste naruszenie prawa
 7. sąd uwzględni skargę na orzeczenie referendarza sądowego w sprawie, w której postępowanie wszczęto z urzędu, a w pozostałych sprawach tylko w razie uwzględnienia skargi z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd
 8. zostanie uwzględniona skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 9. pozew o rozwód lub separację lub wniosek o separację zostanie cofnięty w skutek pojednania się stron w czasie postępowania przed sądem pierwszej instancji


Trzy czwarte uiszczonej opłaty  sąd zwraca od:

 1. pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem
 2. skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nieprzyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy
 3. pozwu w postępowaniu upominawczym, jeżeli uprawomocnił się nakaz zapłaty
 4. pozwu w europejskim postępowaniu nakazowym, jeżeli uprawomocnił się europejski nakaz zapłaty


Strona może liczyć na zwrot połowy uiszczonej opłaty od:

 1. pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana
 2. pozwu o rozwód lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie - po uprawomocnieniu się wyroku
 3. pozwu o rozwód lub separację w przypadku pojednania się stron przed sądem drugiej instancji (przed zakończeniem postępowania apelacyjnego)
 4. pisma wszczynającego postępowanie w instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej


Jeżeli strona, przy wnoszeniu pisma, uiści opłatę wyższą niż wymagana przez przepisy prawa to sąd z urzędu zwróci różnicę między opłatą pobraną a opłatą należną.


Opłatę zwraca sąd, który ją pobrał, a w przypadku gdy opłatę pobierał notariusz - sąd, który rozpoznawał wniosek. Roszczenie strony o zwrot opłaty sądowej przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia.


Powyższe zasady zwrotu opłaty sądowej określone są w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1025).

 


Stan prawny na dzień 12.08.2014 r.





 • Data2014-08-13
 • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl