Imię
Twój adres e-mail
Przepisz cyframi: trzy sześć trzy
regulamin
Dodaj załącznik

Opinie Wszystkie Dodaj opinię


  • Bardzo dziękuję radcy prawnemu Łukaszowi Obrałowi za pomoc w sprawie zachowku. Kilku prawników powiedziało mi, że nic się nie da zrobić, a pan Łukasz Obrał pomógł mi "wygrać" zachowek. Sprawa dotyczyła przekazania gospodarstwa rolnego.


    22.10.20 Michał C.

  • Bardzo dziękuję Panu Łukaszowi za wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie. Odpowiedział on nawet na te pytania, których nie zawarłam w swojej wiadomości, ale chciałam znać na nie odpowiedzi. Czyta Pan w myślach :) Jestem bardzo wdzięczna za pomoc.


    17.09.20 Edyta

  • Dziekuje za pomoc ,bardzo cenna,znaleziono wlasciwe rozwiazanie problemu Dziekuje raz jeszcze


    28.08.20 Anna

Wzory pism

Wzór pozwu o zachowek

Pozew o zachowek w sprawie gdzie nabycie spadku nastąpiło na podstawie ustawy, a podstawą obliczenia zachowku jest wartość darowizny dokonanej przed spadkodawcę.


pobierz
Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór

Wzór wniosku o przymusową hospitalizację psychiatryczną składany na podstawie art. 29 ustawy dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.


pobierz
Wzór wniosku do prokuratora o podjęcie działań w celu ubezwłasnowolnienia

Wzór wniosku do prokuratora o złożenie w sądzie wniosku o ubezwłasnowolnienie. Stosowany jest w sytuacji kiedy o ubezwłasnowolnienie danej osoby chce ubiegać się osoba, która nie ma uprawnienia do złożenia wniosku w sądzie.


pobierz
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza - wzór

Wzór wniosku do sądu rejonowego o sporządzenie spisu inwentarza. Składany na wniosek osoby mającej interes prawny w sytuacji, w której sąd nie zarządził spisu inwentarza z urzędu.


pobierz
Wzór wniosku o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Wniosek taki składa się np. wówczas kiedy po wydaniu przez sąd postanowienia spadkowego odnajduje się testament nie uwzględniony przez sąd w toku postępowania.


pobierz
Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku - testament

Wniosek składany do sądu w przypadku gdy spadkodawca pozostawił testament.


pobierz
Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku - dziedziczenie ustawowe

Wniosek składany w sądzie kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu.


pobierz
Wniosek o dział spadku na podstawie zgodnego projektu - wzór

Wniosek składany wówczas gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do składu spadku, jego wartości oraz sposobu podziału spadku.


pobierz
Wniosek do prokuratora o przymusowe leczenie odwykowe - wzór

Wniosek o leczenie odwykowe osoby składany do prokuratury.


pobierz
Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite alkoholika

Wniosek do sądu okręgowego o ubezwłasnowolnienie osoby, która z powodu nadużywania alkoholu, nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem.


pobierz
Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych - wzór

Jak wskazuje art. 655 § 1 kpc, jeżeli po sporządzeniu spisu inwentarza zachodzi wątpliwość, czy zostały w nim zamieszczone wszystkie przedmioty należące do spadku lub czy zamieszczone w spisie inwentarza długi istnieją, sąd spadku z urzędu lub na wniosek spadkobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciela spadku albo właściwego urzędu skarbowego może nakazać spadkobiercy...


pobierz
Wniosek o zabezpieczenie spadku - wzór

Spadek zabezpiecza się, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nieusprawiedliwione rozporządzenie (art. 634 kpc).


pobierz
Wzór wniosku o przesłuchanie świadków testementu ustnego, którego treść nie została spisana

Jak wskazuje art. 661 § 1 kpc, kto dowie się o śmierci spadkodawcy oraz o tym, że treść testamentu ustnego nie została spisana, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sąd spadku oraz podać imiona, nazwiska i adresy świadków testamentu, jeżeli okoliczności te są mu znane.


pobierz
Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia częściowego - wzór

Wniosek osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, z powodu alkoholizmu, o uchylenie ubezwłasnowolnienia.


pobierz
Wzór wniosku o nakazanie złożenia testamentu

W celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd spadku może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie, stosując odpowiednio tryb przewidziany do wyjawienia przedmiotów spadkowych (art. 647 kcp).


pobierz
Wzór wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przymusowe leczenie odwykowe

Wniosek w sprawie przymusowego leczenia odwykowego składany do Gminnej (Miejskiej) Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


pobierz
Wniosek o zezwolenie na umieszczenie ubezwłasnowolnionego w domu pomocy społecznej - wzór

Wniosek opiekuna prawnego do sądu opiekuńczego o zezwolenie na umieszczenie ubezwłasnowolnionego w domu pomocy społecznej.


pobierz
Wzór wniosku o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków niezłożenia oświadczenia spadkowego

Wniosek składany w celu uchylenia się od skutków niezłożenia, pod wpływem błędu, oświadczenia o odrzuceniu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


pobierz
Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Jak wskazuje art. 649 § 1 kcp, sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy.


pobierz
Pozew o rozwód bez orzekania o winie wraz z roszczeniem alimentacyjnym

Pozew o rozwód bez orzekania o winie zawierający roszczenia alimentacyjne oraz wniosek o powierzenie matce wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem.


pobierz
Wzór testamentu zawierającego odwołanie poprzedniego testamentu

Testament powołujący do całości spadku jedną osobę zawierający oświadczenie o odwołaniu poprzedniego testamentu.


pobierz
Pełnomocnictwo procesowe - wzór

Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby przed sądem.


pobierz
Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego - wzór

Jak wskazuje art. 133 § 3 KRO, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Zgodnie z art. 144[1] KRO, zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego...


pobierz
Wypowiedzenie stawki czynszu - wzór

Oświadczenie woli właściciela mieszkania o wypowiedzeniu wysokości czynszu.


pobierz
Wzór pozwu o ustalenie nieistnienia stosunku najmu

Pozew o ustalenie, że umowa najmu została rozwiązana w sposób dorozumiany (per facta concludentia).


pobierz
Wzór testamentu z podstawieniem

W myśl art. 963 KC, można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą (podstawienie).


pobierz
Wzór wniosku o zniesienie separacji

Separacja może być zniesiona w każdym momencie, na zgodny wniosek małżonków. Sąd jest związany takim wspólnym wnioskiem małżonków.


pobierz
Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niealimentacji wraz z wnioskiem o ściganie

Art. 209 § 1 KK - Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2 art. 209 KK -...


pobierz
Pozew o podwyższenie alimentów - wzór

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów na małoletnie dziecko.


pobierz
Wniosek o uzasadnienie wyroku - wzór

Wzór wniosku o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia orzeczenia sądu.


pobierz
Wniosek o wydanie wyroku z klauzulą prawomocności

Wzór wniosku strony o wydanie wyroku z klauzulą prawomocności.


pobierz
Wzór odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


pobierz
Wzór pozwu o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów na małoletnie dziecko.


pobierz
Wzór pozwu o ustalenie prawa do grobu

Pozew o ustalenie prawa dyspozycji grobem.


pobierz
Wzór wniosku o odebranie ustnego oświadczenia o odrzucenia spadku

Wniosek o odebranie przez sąd ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku.


pobierz
Wzór wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek do sądu o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.


pobierz
Wzór wniosku o urergulowanie kontaktów dziadków z wnukiem

Wniosek dziadków o uregulowanie ich kontaktów z małoletnim wnukiem.


pobierz
Wzór oświadczenia o zgłoszeniu udziału w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Oświadczenie pokrzywdzonego o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego.


pobierz
Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS - wzór

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o niezdolności do pracy, z którym się nie zgadzamy, należy złożyć sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS.


pobierz
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym - wzór

Jeżeli osoba definitywnie opuściła miejsce stałego pobytu i nie wymeldowała się z pobytu stałego w tym miejscu, można złożyć w urzędzie gminy wniosek o wszczęcie postępowania w celu wymeldowania tej osoby.


pobierz
Pozew o przyczynianie się do utrzymania rodziny

Art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci...


pobierz
Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu - wzór

Wstąpienie w stosunek najmu z chwilą śmierci najemcy. Pozew składany kiedy właściciel lokalu nie przyjmuje do wiadomości, że bliski zmarłego najemcy stał się z mocy prawa najemcą lokalu mieszkalnego.


pobierz
Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego - wzór

W myśl art. 710 Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.


pobierz
Wzór wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji alimentów

Wniosek do komornika o egzekucję alimentów, bieżących i zaległych, z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę oraz z konta bankowego.


pobierz
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej - wzór

Przykładowy wniosek do sądu o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.


pobierz
Wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Stosownie do art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Zgodnie z § 1a art. 52 KRO, ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem...


pobierz
Wzór oświadczenia o odwołaniu darowizny

Art. 898 § 1 KC wskazuje, iż darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Według art. 900 KC, odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Oznacza to, że nawet w przypadku kiedy przedmiotem darowizny była nieruchomość, dla skutecznego odwołania...


pobierz
Wniosek o zgodę na wyrobienie paszportu dziecku - wzór

Aby wyrobić dziecku paszport wniosek muszą podpisać oboje rodzice dziecka. Jeżeli jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu. Orzeczenie sądu zastępuje zgodę rodzica.


pobierz
Wzór wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności

Art. 781 § 1 KPC wskazuje, iż tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego.


pobierz
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa - wzór

W myśl art. 62 § 1 KRO, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Stosownie do § 3 art. 62 KRO, domniemania powyższe mogą być obalone...


pobierz
Przykładowy testament z ustanowieniem zapisu zwykłego

Art. 968 § 1 KC wskazuje, iż spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły).


pobierz
Wzór wniosku o podział majątku wspólnego zawierający wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku

Art. 43 § 1 KRO - oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Art. 43 § 2 KRO - jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w...


pobierz
Wniosek o przyznanie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu - wzór

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej (art. 162 § 1 KRO). Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość...


pobierz
Przykładowe oświadczenie o stanie majątkowym do zwolnienia z kosztów postępowania cywilnego

Aby ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym należy wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów złożyć oświadczenie o stanie majątkowym na formularzu.


pobierz
Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (akcja pauliańska) - wzór

Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się...


pobierz
Wzór wniosku o wydanie aktu stanu cywilnego

Art. 83 ustawy o aktach stanu cywilnego pozwala ubiegać się o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przez osoby, których stan cywilny został w akcie stwierdzony, ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków lub przedstawicieli ustawowych a także przez osoby, które wykażą interes prawny.


pobierz
Wzór wniosku o zmianę opiekuna prawnego

Zmiana opiekuna prawnego. Wzór pisma sygnalizującego sądowi opiekuńczemu konieczność zwolnienia dotychczasowego opiekuna prawnego i ustanowienia nowego.


pobierz
Wniosek o egzekucję kontaktów z dzieckiem - wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia wykonywania kontaktów z dzieckiem. W pierwszej kolejności sąd zagraża nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, a jeżeli kontakty są nadal utrudniane sąd nakłada sumę pieniężną.


pobierz
Wniosek o ustalenie korzystania ze wspólnej nieruchomości (podział quoad usum)

Podstawę wniosku o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnej rzeczy (podziału quoad usum) stanowi art. 206 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli


pobierz
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Porozumienie pracodawcy i pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.


pobierz
Wniosek o zameldowanie z urzędu - wzór

Wniosek składany np. wówczas kiedy właściciel odmawia potwierdzenia faktu przebywania danej osoby w lokalu. Art. 5 ust. 1 Ustawy o ewidencji i dowodach osobistych wskazuje, iż osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.


pobierz
Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej renty - wzór

Wzór odwołania do sądu ubezpieczeń społecznych od decyzji ZUS odmawiającej renty z tytułu niezdolności do pracy.


pobierz
Wzór wniosku o orzeczenie separacji na zgodne żądanie małżonków

Według § 3 art. 61[1] KRO, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.


pobierz
Pozew o alimenty od dziadków (alimenty od zobowiązanych w dalszej kolejności)

Art. 132 KRO wskazuje, iż obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami


pobierz
Pozew o alimenty na pełnoletnie dziecko

Rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec swojego dziecka, dopóki pełnoletnie dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.


pobierz
Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd

Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd z zarzutem przedawnienia roszczenia


pobierz
Wzór wezwania do zapłaty zachowku

Przykładowe pismo do zobowiązanego do zapłaty zachowku - wezwanie do zapłaty.


pobierz
Wniosek do ośrodka pomocy społecznej o wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

Art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres...


pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na dokonanie zbycia majątku małoletniego

Wzór wniosku rodziców do sądu opiekuńczego o zezwolenie na dokonanie, w imieniu małoletniego, czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka - zbycia udziału w przedmiocie należącym do spadku.


pobierz
Wniosek nietrzeźwego rowerzysty o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Wycofanie wniosku o dobrowolne poddanie się karze wraz z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Złożenie takiego wniosku daje szansę nietrzeźwemu rowerzyście na łagodniejsze zakończenie postępowania i uniknięcie orzeczenia kary pozbawienia wolności.


pobierz
Akcja pauliańska - pozew o uznanie darowizny za beskuteczną wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia

Pozew o uznanie darowizny, dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, za bezskuteczną. Pozew zawiera wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez wpisanie stosownego ostrzeżenia do księgi wieczystej.


pobierz
Wniosek o zgodę na czynności medyczne wobec osoby niewyrażającej zgody

Wzór wniosku do sądu opiekuńczego o zezwolenie na wykonanie operacji medycznej wobec osoby, która nie wyraża zgody na zabieg medyczny.


pobierz
Pozew o przywrócenie posiadania lokalu mieszkalnego

Wzór pozwu o przywrócenie posiadania (ochronę posiadania) mieszkania (przeciwko nielegalnej eksmisji).


pobierz
Wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego - wzór

Urlop wychowawczy można wykorzystać w 4 częściach. Wzór znajduje zastosowanie w sytuacji, w której matka dziecka chce przedłużyć urlop wychowawczy o kolejny okres.


pobierz
Wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Wniosek o stwierdzenie, że dana osoba nabyła własność nieruchomości, objętej w posiadanie na podstawie nieformalnej umowy darowizny, przez zasiedzenie.


pobierz
Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika

Pismo do sądu niezbędne do uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika.


pobierz
Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wzór wniosku do sądu rodzinnego o ustalenie kontaktów z dzieckiem, składanego wówczas kiedy jeden z rodziców uniemożliwia realizację kontaktów z małoletnim.


pobierz
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL

Wniosek składany do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Wydziału Udostępniania Danych w celu uzyskania danych ze zbioru PESEL


pobierz
Wzór formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka

Formularz wniosku o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka.


pobierz
Wzór wniosku o ustanowienie kuratora osoby niepełnosprawnej

Dla osoby niepełnosprawnej, która potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw, a nie wymaga ubezwłasnowolnienia, może być ustanowiony kurator dla osoby niepełnosprawnej.


pobierz