Nasze porady

Zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka

Czy ojciec może skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką dziecka?


więcej
Nowe przepisy dotyczące przemocy w rodzinie - silniejsza ochrona osób doświadczających przemocy

Nowelizacja przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie


więcej
Decyzja o prawie do świadczeń z NFZ dla osób nieubezpieczonych

W jakich okolicznościach osoba nieobjęta ubezpieczeniem zdrowotnym może otrzymać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?


więcej
Fundusz alimentacyjny - nowa wysokość kryterium dochodowego, zasada "złotówka za złotówkę"

Od maja 2020 r. nowa wysokość kryterium dochodowego (900 zł) dla osób ubiegających się o alimenty z funduszu alimentacyjnego. Wprowadzono również zasadę "złotówka za złotówkę" przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


więcej
Pomoc społeczna - świadczenia, uprawnieni, przesłanki przyznania pomocy

Jakie są świadczenia z pomocy społecznej, jakie są przesłanki jej przyznania i kto się może o pomoc społeczną ubiegać.


więcej
Sąd właściwy w sprawach o rozwód i separację

Do którego sądu złożyć pozew o rozwód lub pozew (wniosek) o separację?


więcej
Wypłacanie wynagrodzenia (renty, emerytury) do rąk drugiego małżonka

Czy możliwe jest nakazanie pracodawcy wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka?


więcej
Do którego sądu składa się pozew o alimenty

Który sąd jest właściwy w sprawach alimentacyjnych?


więcej
Niewywiązywanie się z umowy dożywocia

Jakie uprawnienia posiada dożywotnik jeżeli nabywca nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie o dożywocie.


więcej
Sąd właściwy do rozpatrzenia sprawy spadkowej

Do którego sądu złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku czy o dział spadku?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10