Porady

Zaległość alimentacyjna wobec uprawnionego i wobec funduszu alimentacyjnego

Chciałabym zasięgnąć porady w sprawie zwrotu środków pieniężnych, otrzymanych przeze mnie z Funduszu Alimentacyjnego. Mój ojciec przez okres ponad 20 lat nie płacił alimentów, więc otrzymywałam środki z FA. Od 2019 r. przestałam pobierać środki z FA, ponieważ podjęłam się pracy zarobkowej.
Mój ojciec zaczął wpłacać na moje konto zaległości alimentacyjne wtedy, kiedy ja już nie korzystałam z FA. Miałam zasądzone wyższe alimenty, niż te, które oferuje FA.
W zestawieniu zaległości alimentacyjnych wskazałam kwotę do zwrotu dla FA, a także różnicę, która miała być dla mnie.
Ojciec zgodził się na spłatę zaległości alimentacyjnych i nadal wpłaca na moje konto środki w ratach.
Niestety, nie wiem czy zamierza on spłacić tylko moją różnicę, czy cały swój dług (wobec FA i mnie).
Pracownik MOPS-u ignoruje moje wiadomości e-mail, a także listy, gdyż nie zna odpowiedzi na moje pytanie, czy ja mam im zwracać pieniądze z tych obecnie otrzymanych i w jaki sposób (jak na razie nie otrzymałam całej "mojej części").


Angelika

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Z uwagi na to, że zasądzone na Pani rzecz alimenty były wyższe niż świadczenie alimentacyjne uzyskiwane z funduszu alimentacyjnego, po stronie Pana ojca powstało zadłużenie. To zadłużenie obejmuje alimenty niezapłacone przed uzyskaniem świadczenia z FA, a także różnicę pomiędzy alimentami należnymi a świadczeniem wypłaconym przez FA. Ma Pani także prawo domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności poszczególnych rat alimentów.


Jako, że  cześć alimentów wypłacana była w formie świadczenia z FA, Pani ojciec, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jest obowiązany do zwrotu MOPS, który wypłacał świadczenia, należności w wysokości świadczeń wypłaconych Pani z FA, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.


Gdyby było prowadzone przez Panią postępowanie egzekucyjne w czasie wypłacania Pani świadczenia z FA, MOPS powinien przyłączyć się do tego postępowania  a z kwoty uzyskanej z egzekucji od Pani ojca komornik najpierw zaspokoiłby MOPS z tytułu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych Pani - do ich całkowitego zaspokojenia. Dopiero gdyby te należności zostałyby zaspokojone komornik zacząłby zaspokajać należności z tytułu długu ojca wobec Pani.
Gdyby było prowadzone postępowanie egzekucyjne po zaprzestaniu wypłacania Pani świadczenia z FA to komornik w pierwszej kolejności zaspokajałby Pani należności - do wysokości zasądzonych miesięcznie świadczeń czyli bieżące alimenty, potem należności FA, a  na końcu należności przysługujące Pani z tytułu zaległych alimentów.


W chwili obecnej nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Pani ojciec spełnia alimenty dobrowolnie, spłaca alimenty zaległe. Nie ma żadnego przepisu prawa, który nakazywałby Pani zwrot części uzyskanych od ojca kwot na rzecz MOPS jako organu, który wypłacał świadczenie z FA.


Tylko gdyby było prowadzone postępowanie egzekucyjne przez komornika, w którym obok Pani jako wierzyciel występowałby MOPS, komornik dzieliłby uzyskaną od ojca kwotę i wypłacał Pani alimenty bieżące a resztę MOPS tytułem zwrotu świadczeń wypłaconych z FA.


MOPS jako organ jest wierzycielem i powinien samodzielnie dochodzić zwrotu należności jakie jest zobowiązany zwrócić Pani ojciec. Nie może ich dochodzić za Pani pośrednictwem.


Oczywiście jeżeli Pani ojciec spłaci wszystkie należności wobec Pani, może go Pani poinformować o tym fakcie.


Kwestie długu Pani ojca wobec MOPS powinny pozostawać poza Pani zainteresowaniem – to sprawa wyłącznie pomiędzy MOPS a Pani ojcem.


Jeżeli Pani ojciec zapłaci Pani kwotę większą niż Pani należną to będzie to świadczenie nienależne – wypłacone bez podstawy prawnej - i jako takie może (ale nie musi  - to zależy od okoliczności sprawy) podlegać zwrotowi na rzecz Pani ojca.
Pani ojciec nie powinien Pani przekazywać środków jakie należne są MOPS. Te środki ojciec powinien przekazywać do MOPS. Ponadto należy wskazać, że Pani ojciec jako dłużnik powinien wiedzieć jakie ma zaległości w stosunku do Pani. Ma on bowiem wiedzę odnośnie tego jakie alimenty powinien płacić w danych miesiącach, jakie zapłacił a których nie. Powinien on mieć także świadomość (co wynika choćby z wyroków sądów), że w razie opóźnienia powinien zapłacić odsetki ustawowe. Ich wysokość też jej znana – ich wysokość określają konkretne akty prawne.

 


Stan prawny na dzień 4.12.2020 r.

  • Data2020-12-07
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl