Porady

Zajęcie komornicze stypendium socjalnego/naukowego/dla studenta niepełnosprawnego

Otrzymałem w szkole wyższej stypendium socjalne. Mam jednak spore długi i obawiam się, że stypendium to może zostać zajęte przez komornika. Czy stypendium socjalne z uniwersytetu podlega zajęciu?

 

Michał

 

 


 

 

Szanowny Panie!

 

Jak wskazuje art.  831 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc), nie podlegają egzekucji sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego.  

 

Art. 365 pkt 3 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pswin), który normuje zadania i przedsięwzięcia objęte finansowaniem z budżetu państwa, środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4, tj. na stypendia socjalne, stypendia dla niepełnosprawnych, zapomogi i stypendia rektora. 

Pkt 8 art. 365 pswin do zadań objętych finansowaniem z budżetu państwa zalicza również stypendia i nagrody ministra.

 

Z powyższych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce wynika, że stypendia są sumami przyznanymi ze Skarbu Państwa na specjalne cele, o których to sumach mowa w art. 831 § 1 pkt 2 kpc.

 

Stypendia socjalne, dla studentów niepełnosprawnych, ministra, rektora a także zapomogi przyznawane studentom nie podlegają, co do zasady, zajęciu egzekucyjnemu. Tylko w przypadku zadłużenia alimentacyjnego oraz jeżeli zadłużenie powstało w związku z urzeczywistnieniem celów dla których powstało zadłużenie (w przypadku pomocy dla studenta np. zaległe czesne za naukę) środki finansowe wypłacane przez uczelnię studentowi mogą zostać zajęte przez komornika. 

 

Jeżeli student, który uzyskał stypendium czy zapomogę wskaże, że chce by te środki finansowe były wypłacane na jego rachunek bankowy, to powinien brać pod uwagę, ze komornik może to konto bankowe zająć. W tym przypadku kwota wolna od egzekucji wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie (2021 r.) minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł. Oznacza to, że kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w 2021 roku wynosi 2100 zł. W 2022 r. kwota wolna od egzekucji z konta bankowego będzie wynosiła 2257,50 zł (gdyż minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 3010 zł). 

Kwota wolna od egzekucji rachunku bankowego nie obowiązuje dla zajęcie w toku egzekucji świadczeń alimentacyjnych. 

 

Stan prawny na dzień 8.10.2021 r.

  • Data2021-10-09
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl