Artykuły

Wyrok o przyczynianie się do utrzymania rodziny (art. 27 KRO) a świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Mam zasądzone świadczenie o zabezpieczeniu potrzeb rodziny (ja i 2 dzieci) w wysokości 2000 zł miesięcznie. Mąż nie płaci tych zasądzonych kwot. Czy jeżeli mąż nie płaci zaspokajania potrzeb rodziny zgodnie z wyrokiem sądu, egzekucja jest bezskuteczna, mogę wystąpić o alimenty z funduszu alimentacyjnego?

 

Kamila

 

 


 

 

Szanowna Pani,

 

Zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, do wniosku o przyznanie  świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 

Z Pani pytania wynika, że dysponuje Pani wyrokiem sądu rodzinnego, wydanym na podstawie art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Wyrok wydany na podstawie przepisów o przyczynianiu się do utrzymania rodziny, nie jest co prawda wyrokiem o alimenty w ścisłym tych słów znaczeniu, ale nie jest tak, że organ powinien odmówić wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego jeżeli spełnione są inne przesłanki przyznania tego świadczenia (m. in. określony wiek uprawnionego, nieprzekroczenie kryterium dochodowego 900 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, bezskuteczność egzekucji stwierdzona zaświadczeniem komornika).

 

Wynikającego z art. 27 KRO obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny nie można utożsamiać z obowiązkiem alimentacyjnym sensu stricto, gdyż są to instytucje odrębne i odmienne, a obowiązek z art. 27 KRO można traktować jako quasi alimentacyjny to w orzecznictwie i doktrynie dominuje pogląd, iż funkcja i cel obydwu tych instytucji są takie same, zaś orzeczenie obowiązku z art. 27 KRO prowadzi do potwierdzenia alimentacyjnego zobowiązania małżonków do wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny, obejmującego także powinność przyczyniania się do utrzymania współmałżonka. Obowiązek alimentacyjny jest podtrzymywany także po rozwodzie, z tym, że art. 60 KRO uzależnia go od spełnienia dodatkowych przesłanek oraz w sposób szczególny normuje jego zakres i czas trwania. 

 

Oczywiście  w wyroku o przyczynianie się do utrzymania rodziny sąd nie wskazuje jakie kwoty należy przeznaczyć na utrzymanie poszczególnych członków rodziny – wskazuje jedną kwotę dla wszystkich. Nie jest to przeszkodą dla wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie bowiem z art. 11 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich wysokości, w razie ustalenia łącznej kwoty alimentów dla kilku osób uprawnionych za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się część łącznej kwoty proporcjonalną do liczby osób uprawnionych, dla których ustalono alimenty. Możliwe jest zatem przyznanie świadczenia także wtedy, gdy z tytułu wykonawczego nie wynika konkretnie kwota przyznana dla danego uprawnionego, przy zastosowaniu art. 10 ust. 1 ustawy z którego wynika, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł.

 

Mając na względzie to, że sąd zasądził na 3 uprawnionych kwotę 2000 zł tytułem przyczyniania się do utrzymania rodziny, co przy uwzględnieniu proporcji, daje kwotę 666,67 zł na osobę, w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz przy uwzględnieniu maksymalnej wysokości świadczenia, może Pani uzyskać z funduszu alimentacyjnego świadczenia po 500 zł miesięcznie na każde z Pani dwojga dzieci.

 

 

Stan prawny na dzień 12.08.2022 r.

  • Data2022-08-18
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl