Artykuły

Wynagrodzenie w walucie obcej

Otrzymałem propozycję pracy w zagranicznej firmie działającej na terenie Polski. Zaproponowano mi, że moje wynagrodzenie zostanie ustalone w umowie w euro, a nie w złotówkach. Chciałbym zapytać czy w umowie o pracę można ustalić wysokość wynagrodzenia w walucie obcej?


Konrad

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Kodeks pracy nie normuje kwestii związanych z możliwością ustalenia wynagrodzenia za pracę w walucie obcej. W tej kwestii zasadnicze znaczenie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 300 Kodeksu pracy, w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.


Podstawowe znaczenie będzie miał w Pana sytuacji przepis art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że  jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej.


Stosownie do § 2 art. 358 KC wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana.


Biorąc pod uwagę w/w przepisy Kodeksu cywilnego należy stwierdzić, iż może Pan zawrzeć umowę o pracę, w której wysokość Pana wynagrodzenia będzie wyrażona w walucie obcej, np. euro.
W umowie można ustalić, że pracodawca będzie zawsze wypłacał Panu wynagrodzenie w euro. Jeżeli takiego zapisu nie będzie to wówczas pracodawca będzie mógł Panu wypłacać wynagrodzenie w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana.

 

 

Stan prawny na dzień 23.05.2011 r.

  • Data2011-05-21
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl