Artykuły

Renta rodzinna po rodzicu zastępczym

Przesłanki uzyskania prawa do renty rodzinnej zawiera ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).


Zgodnie z ustawą, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, z tym założeniem, że przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.
Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.


Jak wskazuje art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy, uprawnionymi do renty rodzinnej są przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.


Z powyższego przepisu można wysnuć wniosek, że dzieci przebywające w rodzinie zastępczej, mają prawo do renty rodzinnej po rodzicu zastępczym tylko wtedy kiedy są to wnuki lub rodzeństwo zmarłego rodzica zastępczego.
Sformułowanie „z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka” zawarte w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 2 dotyczy innych dzieci. Nie dotyczy ono wnuków i rodzeństwa.


Wnuki i rodzeństwo zmarłego rodzica zastępczego będą miały prawo do renty rodzinnej po nim:

  1. do ukończenia 16 lat
  2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia
  3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.


Dodatkowym warunkiem uzyskania prawa do renty rodzinnej jest to, że dziecko w rodzinie zastępczej

  1. zostało przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku
  2. nie ma prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:
  • nie mogą zapewnić mu utrzymania albo
  • ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był jego opiekunem ustanowionym przez sąd

 

 

Stan prawny na dzień 12.08.2014 r.

  • Data2014-08-13
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl