Artykuły

Nr PESEL w cywilnym postępowaniu sądowym

Od 7 lipca 2013 r. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje obowiązek podania w pozwie (lub innym pierwszym piśmie w sprawie np. we wniosku w postępowaniu nieprocesowym, wniosku o zabezpieczenie roszczenia) nr PESEL lub NIP powoda (wnioskodawcy), który jest osobą fizyczną i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym powoda (wnioskodawcy), niebędącego osobą fizyczną.  

Wynika to z art. 126 § 2 KPC, który wskazuje, że gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 

  1. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, 
  2. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 
  3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. 

 

Brak wskazania w pozwie nr PESEL (lub innych wymaganych numerów) jest brakiem formalnym, którego nieuzupełnienie na wezwanie sądu, w określonym terminie, spowoduje odrzucenie pozwu. 

 

W toku postępowania, stosownie do art. 2081 KPC, sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. 

 

Szczególne obowiązku w zakresie nr PESEL ciążą na powodzie składającym pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym (do e-sądu). Stosownie do przepisu art. 50532 § 2 KPC,  prócz swojego nr PESEL powód w pozwie składanym w tym postępowaniu powinien zawierać także: 

  • numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania, 

 

Jak uzyskać nr PESEL osoby, którą chcemy pozwać w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Musimy zwrócić się do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Wydziału Udostępniania Danych (ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa) z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Oplata od takiego wniosku wynosi 31 zł za udostępnienie jednostkowych danych. 

 

Należy pamiętać, iż dane ze zbioru PESEL zostaną wydane wyłącznie osobie, które wykaże interes prawny w ich uzyskaniu. Dlatego też należy do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danych. Takimi dokumentami mogą być te potwierdzające istnienie wierzytelności, współwłasności czy wezwane sądu do wskazania nr PESEL danej osoby. 

 

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL można pobrać tu: Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL

 

 

Stan prawny na dzień 25.09.2013 r. 

  • Data2013-10-02
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl