Artykuły

Egzekucja z zasiłku pogrzebowego

Czy komornik może mi zabrać zasiłek pogrzebowy z ZUS wypłacony mi w związku ze zrobieniem pogrzebu ojca? Komornik egzekwuje na podstawie nakazu zapłaty wydanego z wniosku banku, któremu nie zwróciłam pożyczki.


Katarzyna

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Zasiłek pogrzebowy uregulowany jest w art. 77 – 81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Z kolei kwestia potrąceń ze świadczeń pieniężnych określonych w ww. ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest uregulowana w art. 139 ust. 1 ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:

 • świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3;
 • kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:

— zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,
— ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,
— zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;
 • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;
 • kwoty nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego;
 • kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;
 • zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty;
 • z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.


Stosownie do art. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS  świadczenia określone w ustawie obejmują:

 1. emeryturę, w tym emeryturę częściową;
 2. rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową;
 3. rentę rodzinną;
 4. dodatek pielęgnacyjny;
 5. dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej;
 6. zasiłek pogrzebowy.

 

Z powyższego wynika, iż art. 139 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przewiduje możliwość dokonywania potrąceń tylko ze świadczeń wymienionych wyczerpująco w art. 3 tejże ustawy. Skoro zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wskazanym w treści art. 3 ustawy emerytalnej, to wydawać by się mogło, iż z tego świadczenia mogą być dokonywane przez organ rentowy w oparciu o art. 139 tej potrącenia. Zgodnie z tym przepisem świadczenia określone w ustawie (a zatem również zasiłek pogrzebowy) podlegają potrąceniu również w związku z egzekwowaniem na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.


Mimo powyższych przepisów, w Pani przypadku, zasiłek pogrzebowy nie będzie podlegał zajęciu na poczet egzekucji z uwagi na przepis art. 832 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, że należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów
Zasiłek pogrzebowy jest niewątpliwie należnością wypłaconą w związku ze śmiercią, jednorazowym zaopatrzeniem, pod jakąkolwiek nazwą, na pokrycie kosztów pogrzebu. Dlatego nie podlega zajęciu w toku egzekucji należności z tytułu niespłaconej pożyczki bankowiej.

 

Podobnie jak w przypadku zasiłku pogrzebowego jest zresztą w przypadku dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych - wydawać by się mogło, że zgodnie z art. 139 ustawy o emeryturach i rentach z FUS można prowadzić egzekucję z tych świadczeń. Jednak i w tych przypadkach przepis art. 139 ww. ustawy należy łączyć z przepisem Kodeksu postępowania cywilnego ograniczajacego egzekucję. Tym przepisem jest rt. 833 § 6 KPC, ktróry wskazuje, że nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zatem tak jak i zasiłek pogrzebowy, dodatek dla sieroty zupełnej oraz dodatek pielęgnacyjny nie podlegają egzekucji.

 


Stan prawny na dzień 21.01.2020 r.

 • Data2019-02-25
 • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl