Artykuły

Czy komornik może zabrać "kosiniakowe"?

Zostało mi przyznane kosiniakowe. Mam spore długi. Czy komornik może zająć mi pieniądze z kosiniakowego?

 

Paulina

 

 


 

 

Szanowna Pani!

 

Tak zwane „Kosiniakowe”, to świadczenie rodzicielskie będące jednym ze świadczeń rodzinnych uregulowanych przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 17c). Świadczenie to zostało wprowadzone do katalogu świadczeń rodzinnych ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2016 r. 

 

Zgodnie z art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej „kpc”) egzekucji nie podlegają m.in. świadczenia rodzinne (jak również świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ). 

Zatem świadczenie rodzicielskie, będące świadczeniem rodzinnym egzekucji nie podlega.

 

Jeżeli kwoty z tytułu przyznanego świadczenia rodzicielskiego wpływają na rachunek bankowy to są one chronione przed zajęciem. Zgodnie bowiem z art. 890 §  11 kpc , zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 kpc, a zatem nie obejmuje m.in. świadczenia rodzicielskiego.

Odpowiednie przepisy zapobiegające zajęciu takich kwot zawarte są również w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe - zgodnie powiem z art. 54a tej ustawy, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 kpc są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

 

Można także nadmienić, że świadczenie rodzinne nie podlega również egzekucji administracyjnej. Art. 10 § 4 ustawy z dnia  z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi bowiem, że nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

 

Warto pamiętać, że celem gromadzenia środków pieniężnych niepodlegających egzekucji  można założyć rachunek rodzinny. Rachunek taki może być prowadzony wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych. Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających te świadczenia. Otwarcie i prowadzenie takiego rachunku (jak również dokonywanie z niego wypłat w banku w którym rachunek ten jest prowadzony) są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku. Przepisy dotyczące rachunku rodzinnego zawarte są w ustawie prawo bankowe, w szczególności w art. 49 ust. 4 i art. 52a.

 

 

Stan prawny na dzień 14.02.2019 r.

  • Data2019-02-16
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl