Zakaz prowadzenia roweru a udział w maratonie MTBJechałem prawie rok temu rowerem „po spożyciu”. Niestety miałem ponad 0,2‰ alkoholu.
Sąd skazał mnie na grzywnę i orzekł wobec mnie środek karny w postaci zakazu prowadzenia rowerów po drogach publicznych, w strefie zamieszkania i w strefach ruchu.
Ostatnio dostałem wezwanie na policję w sprawie złamania zakazu prowadzenia roweru – ktoś „czynny” doniósł na mnie, że mimo zakazu prowadzenia roweru jeżdżę nim ma maratonach MTB. Jako dowód wskazano moje zdjęcia z tych maratonów na portalu społecznościowym oraz na stronie organizatora cyklu zawodów.
Czy udział w zawodach kolarskich jest złamaniem zakazu nałożonego na mnie przez sąd?
Jeżeli tak to co mi grozi?


Łukasz

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Jak wynika z Pana pytania został Pan uznany za winnego popełnienia wykroczenia z art. 87 § 2 Kodeksu wykroczeń, który wskazuje, że kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż pojazd mechaniczny, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.
W razie popełnienia wykroczenia z powyższego przepisu są orzeka zakaz prowadzenia pojazdów (art. 87 § 3 KW), z tym, że orzekając zakaz prowadzenia pojazdów sąd określa rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy (art. 29 § 2 KW).


Sąd orzekł wobec Pana zakaz prowadzenia roweru na okres 2 lat. Zgodnie z orzeczeniem zakaz prowadzenia roweru obowiązuje na drogach publicznych, w strefie zamieszkania i w strefach ruchu.


Drogą publiczną, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie lub innych przepisach szczególnych. Kategorie tych dróg to:

  1. drogi krajowe
  2. drogi wojewódzkie
  3. drogi powiatowe
  4. drogi gminne


Zgodnie z Kodeksem drogowym (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.):

  • strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi
  • strefa ruchu to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi


Jak mi wiadomo większość, jeżeli nie wszystkie, z maratonów MTB odbywają się również na drogach publicznych, a zawody te odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy tych zawodów muszą przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.


Jeżeli trasy maratonów MTB, w których bierze Pan udział, prowadzą także drogami publicznymi (a zapewne tak jest) to uczestnicząc w tych zawodach łamie Pan zakaz prowadzenia roweru wydany przez sąd.
To z kolei oznacza, że popełnia Pan przestępstwo. Art. 244 Kodeksu karnego wskazuje bowiem, że kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Przestępstwo powyższe jest ścigane z oskarżenia publicznego, co oznacza, że po powzięciu wiadomości o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organa ścigania muszą podjąć niezwłocznie działania mające na celu wykrycie sprawcy i zebranie dowodów jego winy.
W toku postępowania prokurator lub policja mogą wystąpić do organizatora maratonu z wnioskiem o potwierdzenie czy brał Pan udział w danych zawodach. Są w stanie także ustalić czy trasy konkretnych edycji maratonów MTB, w których brał Pan udział przebiegały przez drogi publiczne, strefy zamieszkania czy strefy ruchu.


Jeżeli organa ścigania ustalą, że prowadził Pan rower po drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, może się Pan spodziewać, że zostanie sporządzony przeciwko Panu akt oskarżenia o popełnienie przestępstwa z art. 244 KK.

 


Stan prawny na dzień 1.11.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.