Wycofanie wniosku o ubezwłasnowolnienie. Koszty postępowania o ubezwłasnowolnienieZłożyłem wniosek o ubezwłasnowolnienie mojego ojca. Jest on po udarze mózgu, jest sparaliżowany i nie ma w ogóle rozeznania co do swojej sytuacji. Lekarz prowadzący ojca wystawił zaświadczenie o konieczności ubezwłasnowolnienia całkowitego.
Dowiedziałem się, że będę musiał zapłacić  poczet należności biegłych kwotę co najmniej 800 zł.
Czy mogę jako wnioskodawca wycofać wniosek o ubezwłasnowolnienie? Nie stać mnie na poniesienie opłaty.


Władysław

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Art. 512 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w terminie wyznaczonym.  
Wedle § 2 art. 512 KPC, cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezskuteczne w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu.


Jako, że postępowanie o ubezwłasnowolnienie nie może być wszczęte z urzędu, a tylko na wniosek, w Pana sprawie może Pan złożyć wniosek o cofnięcie wniosku o ubezwłasnowolnienie.


Jeżeli w sprawie nie było posiedzenia sądu a żaden z uczestników nie złożył żadnego oświadczenia to cofniecie wniosku może być skuteczne.
Po rozpoczęciu posiedzenia lub po złożeniu przez którą ze stron pisemnego oświadczenia w sprawie skuteczność wycofania wniosku będzie zależała od tego czy inni uczestnicy się temu nie sprzeciwią.
Wskazać należy, że jak wskazano w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1978 r., sygn. akt I CZ 134/77 (OSPiKA 1978/11 poz. 201), W sprawach o ubezwłasnowolnienie sprzeciw przeciwko cofnięciu wniosku tylko wtedy jest skuteczny, gdy pochodzi od uczestnika postępowania uprawnionego do wystąpienia z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie (art. 545 § 1 i 2 kpc).
Jeżeli więc ewentualny sprzeciw co do wycofania wniosku o ubezwłasnowolnienie będzie pochodził od uczestnika, który nie jest małżonkiem osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, przedstawicielem ustawowym lub prokuratorem to wówczas taki sprzeciw nie będzie powodował bezskuteczności wycofania wniosku.


Nawet jeżeli według powyższych przepisów może Pan skutecznie cofnąć wniosek o ubezwłasnowolnienie to należy pamiętać, że sąd może stosownie do art. 203 § 4 w zw. z art. 13  § 2, uznać za niedopuszczalne cofnięcie wniosku o ubezwłasnowolnienie. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że cofniecie wniosku byłoby sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.


Sąd może zatem uznać cofnięcie wniosku za niedopuszczalne. Jestem przekonany, że w Pana przypadku jest to więcej niż prawdopodobne, ponieważ jak wskazuje Pan w swoim pytaniu, Pana ojciec jest w takim stanie, że nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem. Zaświadczenie lekarskie potwierdza, że ubezwłasnowolnienie jest konieczne.


Proszę także pamiętać, że obecnie nie jest Pan (ani nikt inny) uprawniony do reprezentowania ojca. Nie ma także osoby, która mogłaby zarządzać majątkiem i interesami ojca. Bez ubezwłasnowolnienia a następnie ustanowienia opiekuna prawnego dla Pana ojca nie będzie można załatwić żadnej sprawy w imieniu ojca. Ubezwłasnowolnienie jest w tym przypadku działaniem zgodnym  z najlepiej pojętym dobrem Pana ojca.


Jeżeli chodzi o koszty związane z opinią biegłych to faktycznie sąd może nałożyć na Pana, jako wnioskodawcę, obowiązek zapłaty zaliczki na poczet należności biegłych.
Może Pan jednak starać się o zwolnienie z kosztów sądowych, w tym należności biegłych.
Składając wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych musi Pan wykazać, że nie jest Pan w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla swojego koniecznego utrzymania i utrzymania swojej rodziny.
Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz ten jest do dostania w każdym sądzie a także na stronach internetowych sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości.
Na podstawie oświadczenia sąd wyda postanowienie w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych.

 


Stan prawny na dzień 22.07.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.