Współwłasność a podatek od nieruchomościCzy urząd gminy ma prawo ściągać ode podatek za całą nieruchomość skoro ja jestem właścicielem tylko połowy tej nieruchomości? Drugi ze współwłaścicieli (moja była żona) nie płaci podatku, chociaż tak jak ja korzysta z domu i urząd jej część ściąga ode mnie (była żona nie ma dochodu, który możnaby jej zająć).


Paweł

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Kwestię płatności podatku od nieruchomości rozstrzyga ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).


Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.


W Pana sprawie kluczowym będzie przepis art. 3 ust. 4 ustawy, który wskazuje, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.


Solidarność zobowiązania podatkowego polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli nieruchomości jest obowiązany do uiszczenia całej kwoty należności podatkowej, a zapłata dokonana przez jednego bądź kilku ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty.
Nie jest tak, że każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do zapłaty części należności podatkowej, odpowiedniej do jego udziału we współwłasności nieruchomości.


Zobowiązanie solidarne zdefiniowane jest w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).
Według § 2 art. 366 KC, aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.


Reasumując – urząd gminy może od Pana żądać zapłaty całej należności podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości. Może także egzekwować tą należność wyłącznie od Pana.


W stosunku do żony może Pan żądać zwrotu części zapłaconego przez Pana podatku. Wynika to z art. 376 § 1 KC, który wskazuje, że jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

 


Stan prawny na dzień 1.12.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.