Stypendia studenckie a dochód w zasiłkach rodzinnych i 500+Ubiegam się o zasiłki rodzinne i 500+. Jedna z moich córek jest studentką. Ma przyznane stypendium socjalne, stypendium dla osoby niepełnosprawnej i stypendium za wyniki w nauce. Czy stypendium wlicza się do dochodu przy staraniach o 500 plus i zasiłek rodzinny ?

 

Monika

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Stosownie do art. 3 pkt 1 lit. c tiret piętnaste ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym , stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom.


Mając na względzie powyższe wskażę, że przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego do Pani dochodu należy doliczyć stypendium socjalne oraz stypendium dla osoby niepełnosprawnej. Są to bowiem stypendia o charakterze socjalnym i jako takie, zgodnie z ww. przepisem ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowią one dochód.
Natomiast stypendium za wyniki w nauce nie jest Pani dochodem .


Jeżeli chodzi o świadczenie 500+ to zgodnie z art. 2 pkt  1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
Czyli zasady ustalania dochodu dla celów świadczenia wychowawczego (500+) są takie same jak w przypadku świadczeń rodzinnych.

 

 

Stan prawny na dzień 10.03.2017 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.