Sprzedaż odziedziczonego mieszkania - podatek dochodowyW grudniu 2018 r. w spadku po mamie nabyłem mieszkanie własnościowe. Mama wykupiła to mieszkanie od gminy 15 lat temu. Mam już poświadczenie dziedziczenia i zrobiłem zgłoszenie do urzędu skarbowego, żeby nie płacić podatku od spadku. Chcę sprzedać to mieszkanie. Czy zapłacę podatek od wzbogacenia?


Janusz

 

 


 

 

Szanowny Panie!


W Polsce nie istnieje podatek od wzbogacenia. Jak rozumiem chodzi Panu o podatek dochodowy od osób fizycznych związany ze sprzedażą mieszkania.


Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są: odpłatne zbycie:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.


Od 1 stycznia 2019 r., stosownie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, obowiązuje przepis art. 10 ust. 5, który wskazuje, że w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.
Przepis ten, zgodnie z ustawą nowelizującą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.


Mając na względzie powyższe, z uwagi na to, że Pana zmarła mama była właścicielem odziedziczonej przez Pana nieruchomości od 15 lat, w związku ze sprzedażą przez Pana mieszkania nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego. 

 


Stan prawny na dzień 17.02.2019 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.