Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności a świadczenia z pomocy społecznejMam przerwę w odbywaniu kary więzienia. Czy mogę się ubiegać o zasiłek z opieki społecznej. Ktoś mi powiedział, że skazani na więzienie  nie mogą ubiegać się o pomoc z opieki.

 

Jan

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Stosownie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej „u.o.p.s.”), osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej,  przy czym zasady tej nie stosuje się do osób, które odbywają karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 13 ust. 1 i 1a u.o.p.s.). Przepisy powyższej ustawy stanowią także, że osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej - za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ust. 3 u.o.p.s.).


Takie brzmienie przepisów (w tym w szczególności wyjątek przewidziany dla osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego), jak również cel regulacji wskazują na to, że z możliwości korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej zostały wykluczone co do zasady te osoby, które przebywają w zakładzie karnym, a nie osoby wobec których taką karę orzeczono, a które jej faktycznie nie odbywają. W przypadku orzeczenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, skazany faktycznie jej nie odbywa  -  nie przebywa w jednostce penitencjarnej. Osobą odbywającą karę pozbawienia wolności jest bowiem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego i odbywająca ją w zakładzie karnym.
Dlatego też, osoby którym udzielono przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej.


Takie rozwiązanie, w świetle zadań pomocy społecznej, uzasadnione jest tym, że osoby  przebywające w zakładach karnych mają zapewnione  utrzymanie ze środków publicznych, ponadto z uwagi na obiektywne okoliczności nie byłyby w stanie podejmować różnych form aktywności koniecznej z punktu widzenia spełnienia wymogu współdziałania z ośrodkiem pomocy społecznej w celu rozwiązania swojej sytuacji życiowej.  Dlatego też,  osoby wobec których orzeczono przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jak również osoby które nie rozpoczęły jeszcze odbywania kary, a wobec których karę tę już orzeczono, czy wreszcie osoby które karę pozbawienia wolności co prawda odbywają ale w trybie dozoru elektronicznego, mogą (przy spełnieniu wszystkich przesłanek określonych przepisami) ubiegać się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej,
 

 

Stan prawny na dzień 4.12.2017 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.