Pożyczka dla zięcia - podatek od czynności cywilnoprawnychChciałem pożyczyć zięciowi pewną kwotę na zakup samochodu. Ale zacząć zwracać tą pożyczkę w ustalonych ratach miesięcznych będzie mógł dopiero po dwóch latach. Jaką spisać umowę? Jak wyglądają w tym przypadku ew. sprawy podatkowe?

 

Józef

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Nie ma żadnych przeszkód prawnych aby mógł Pan zawrzeć z zięciem umowę pożyczki, w której zięć zobowiąże się do zwrotu środków pieniężnych, ratalnie, gdzie spłata pożyczki rozpocznie się po 2 latach od zawarcia tej umowy.


Aby prawidłowo zabezpieczyć Pana interesy umowa pożyczki powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Wynika to z przepisu art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.


Jeżeli w umowie pożyczki możecie Panowie ustalić, że zięć zapłaci Panu odsetki ustawowe lub umowne (uzgodnione pomiędzy Panami).


Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, to zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.) umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b).


Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.
Natomiast stosownie do art. 4 pkt 7, obowiązek podatkowy ciąży na biorącym pożyczkę.
Powyższe oznacza, że zobowiązanym do zapłacenia podatku będzie Pana zięć jako pożyczkobiorca a obowiązek podatkowy powstanie w chwili zawarcia umowy (a nie w chwili rozpoczęcia spłacania pożyczki, czy spłaty poszczególnych rat).


Jak stanowi art. 6 ust. 1 pkt  7 przy umowie pożyczki podstawę opodatkowania stanowi kwota lub wartość pożyczki.
Stawka podatku od pożyczki wynosi, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 4,  2 %.


Jako, że umowa pożyczki miałaby być zawarta pomiędzy osobami należącymi do I grupy podatkowej to należy mieć na względzie, że pożyczka do kwoty  9637 zł jest wolna od podatku. Oznacza to, że jeżeli kwota pożyczki będzie wyższa niż 9637 zł to podatek (2%) płaci się od nadwyżki ponad tą kwotę.


Zięć, jako osoba zobowiązana do zapłaty podatku, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki powinien złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz PCC-3) oraz obliczyć i wpłacić podatek w tym terminie.


Oczywiście obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku powstanie jeżeli kwota pożyczki przekroczy wyżej wskazaną kwotę 9637 zł. Jak wskazałem powyżej umowa pożyczki, której przedmiotem jest kwota niższa niż 9637 zł, zawarta pomiędzy teściem a zięciem (a więc osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej) korzysta ze zwolnienia podatkowego.

 


Stan prawny na dzień 7.10.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.