Nabycie nieruchomości od żony a ulga mieszkaniowaW kwietniu 2011 roku sprzedałem mieszkanie, nabyte w marcu 2006 roku. Mieszkanie zostało kupione ze środków pochodzących z mojego majątku osobistego, nieobjętego wspólnotą małżeńską majątkową. Po transakcji złożyłem w urzędzie skarbowym oświadczenie o przeznaczeniu środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe aby skorzystać ze zwolnienia z tego podatku.
Czy jako wydatek uprawniający do zwolnienia podatkowego może zostać zakwalifikowane nabycie od mojej żony udziału w spółdzielczym prawie własności do lokalu mieszkalnego, jeśli:

  • jest to lokal, w którym obecnie wspólnie zamieszkujemy
  • udział należący do żony wchodzi w skład jej majątku osobistego

Ewentualna sprzedaż przez żonę należącego do niej udziału nie stwarza dla niej zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, gdyż został on nabyty w 2004 roku. Taki sposób wydatkowania środków wydaje się spełniać warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, być może jednak nie jestem świadom jakichś ograniczeń.

 

Leszek

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Jako, że nabycie lokalu mieszkalnego, który następnie Pan sprzedał nastąpiło w 2006 r. to do kwestii podatku dochodowego i ulg w tym podatku zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r.


Jak wskazywał przepis art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy, wolne od podatku dochodowego SA przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych takich jak udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie
  • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego
  • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Aby skorzystać z ulgi podatkowej powinien Pan przeznaczyć środki pochodzące ze zbycia mieszkania na cele mieszkaniowe najpóźniej do kwietnia 2013 r. kiedy to upływnie 2 lata od zbycia przez Pana mieszkania.


Nabycie przez Pana od swojej żony udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu spowoduje, że zostaną spełnione przesłanki do skorzystania z ulgi podatkowej.
Okoliczność, że w lokalu, do którego prawo przysługuje Pana żonie, Państwo wspólnie mieszkają nie ma znaczenia w kwestii ulgi podatkowej.
Ustawa o podatku dochodowym nie uzależnia prawa do skorzystania z ulgi od tego czy podatnik mieszka lub nie mieszka w lokalu, do którego prawo nabywa za środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości.


Skoro spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowi składnik majątku osobistego Pana żony to Pana żona może swobodnie dysponować tym prawem.
Środki pochodzące ze zbycia Pana mieszkania nadal stanowią składnik Pana majątku osobistego i może Pan swobodnie tymi środkami dysponować.


Zgodnie z zasadą surogacji przedmioty majątkowe nabyte za środki pochodzące ze sprzedaży Pana mieszkania weszły w skład Pana majątku osobistego.
Surogacja określona jest w art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, że przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


Po nabyciu od Pana żony udziału w prawie spółdzielczym własnościowym do lokalu za środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania wchodzącego w skład Pana majątku osobistego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będzie stanowiło wspólność Pana i żony. Będzie to wspólność w częściach ułamkowych. Ta wspólność prawa do lokalu będzie czymś zupełnie innym niż wspólność majątkowa małżeńska.


Tak więc spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będzie należało do Pana i do żony, ale nie wspólnie – udziały w tym prawie wchodzić będą w skład Państwa majątków osobistych. To mieszkanie nie będzie stanowiło składnika majątku wspólnego małżeńskiego.


Nabycie przez Pana za środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania udziału w prawie do lokalu, które w chwili obecnej wchodzi w skład majątku osobistego Pana żony jest nabyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, a to oznacza, że zostaną spełnione warunki do skorzystania z ulgi podatkowej.


Ustawa nie wprowadza ograniczeń w prawie do skorzystania z ulgi – warunkiem do skorzystania z ulgi jest nabycie za środki pochodzące ze sprzedaży innej nieruchomości lub prawa do lokalu mieszkalnego czyli przeznaczenie środków ze zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe.

 


Stan prawny na dzień 23.01.2013 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.