Artykuły

Zakup nielegalnych substancji psychotropowych

Co grozi za kupno przez internet nielegalnych leków na odchudzanie Adipex? Jutro mam wezwanie na Policję w tej sprawie strasznie boję się przebiegu jutrzejszego spotkania, mam resztkę leków, które planuje zabrać ze sobą i oddać na Policji. Co mi grozi jakich argumentów używać na obronę, wiedziałam, że leki są nielegalne ale niestety je zamówiłam. Proszę o radę i pomoc.


Matylda

 

 


 


Szanowna Pani,


To czy w sprawie zakupu nielegalnych leków poniesie Pani jakąś odpowiedzialność karną będzie zależało od tego czy preparat przez Panią sprowadzony jest tylko nielegalnym lekiem czy też zawiera on niedozwolone substancje psychoaktywne.


Jeżeli preparat nie zawiera takich substancji to nie poniesie Pani odpowiedzialności za sprowadzenie tego leku. Jeżeli jednak zawiera może być Pani pociągnięta do odpowiedzialności za sprowadzenie i za posiadanie zabronionych substancji psychoaktywnych.


Preparat Adipex nie jest wpisany na listę produktów leczniczych, dlatego obrót nimi w Polsce jest nielegalny.


Według informacji jakie udało mi się uzyskać preparat Adipex to handlowa nazwa fenterminy, substancji narkotycznej z rodziny fenetylamin, która działa na część mózgu odpowiedzialną za uczucie głodu.
Fentermina (ά, ά–dimetylofenetyloamina) wpisana jest do załącznik nr 2  (WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH rozdział Substancje psychotropowe grupy IV-P) do Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485).


Jeżeli więc preparat, który Pani sprowadziła zawiera w/w substancję psychotropową (lub inne) zastosowanie do Pani sprawy będzie miała Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.


Jak wskazuje art. 55 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.
Zgodnie z ust. 2 art. 55 ustawy, w wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
W końcu art. 55 ust. 3 ustawy, jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.


Jeżeli sprowadziła Pani jedno opakowanie niedozwolonej substancji to zapewne zastosowanie będzie miał art. 55 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący wypadku mniejszej wagi.


W sprawie może mieć zastosowanie również art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.


Jak wskazuje art. 62 ust. 1 ustawy, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Ust. 2 art. 62 ustawy wskazuje, iż jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Natomiast art. 62 ust. 3 ustawy mówi, iż  w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Podobnie jak w przypadku sprowadzenia substancji jeżeli w Pani posiadaniu była niewielka ilość preparatu  to zapewne zastosowanie będzie miał art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący wypadku mniejszej wagi.


W czasie przesłuchania powinna Pani przedstawić okoliczności nabycia preparatu. Myślę, że może Pani powiedzieć, iż nie wiedziała Pani, iż preparat zawiera niedozwolone substancje psychoaktywne (o ile zawierał). Powinna Pani również wskazać, że kupiła Pani niewielką ilość tego preparatu.
Warto też podkreślić, że preparat kupiła Pani wyłącznie dla siebie, a nie celem dalszego obrotu (obrót zarówno substancjami psychoaktywnymi, jak i lekami nie znajdującymi się na liście produktów leczniczych) – jest to ważne, bo gdyby prowadzący dochodzenie ustalili, że lek zakupiła Pani w celu dalszego obrotu mogłaby Pani ponieść większe konsekwencje sprowadzenia leku).


Jeżeli ilość sprowadzonego leku nie była duża to myślę, że nie powinna się Pani spodziewać np. tymczasowego aresztowania (o ile lek w ogóle będzie podlegał ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii). Być może po postawieniu Pani zarzutów zostanie ustalony środek zabezpieczający w postaci dozoru policyjnego.


Jeżeli prowadzący postępowanie karne postawią Pani zarzuty z w/w artykułów to zapewne zaproponują Pani złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze (taka jest praktyka). We wniosku tym wskaże Pani jakiej karze chce się Pani poddać w związku z popełnionymi czynami zabronionymi.


Dobrowolne poddanie się karze jest uregulowane w art. 387 § 1 Kodeksu postępowania karnego, który wskazuje, iż  do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego; jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.


Istnieje również możliwość, aby sąd warunkowo umorzył wobec Pani postępowanie karne. Takie rozwiązanie będzie dla Pani bardzo korzystne ponieważ nie będzie Pani występowała w rejestrze skazanych jako osoba karana.


Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
Warunkowe zawieszenie postępowania karnego następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.


Aby skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego powinna Pani złożyć w sądzie, do którego ewentualnie trafi akt oskarżenia przeciwko Pani, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.


W sprawie prowadzący postępowanie mogą w ogóle umorzyć postępowanie (również sąd może Panią ewentualnie uniewinnić) jeżeli zostanie ustalone, że czyn jaki Pani popełniła (jeszcze raz podkreślę, że o sprawie karnej będzie można mówić jeżeli zostaną Pani przedstawione zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, bo lek zawierał substancje narkotyczne) jest o znikomej szkodliwości społecznej. Jak bowiem wskazuje art. 1 § 2 Kodeksu karnego, nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.


Jeżeli sprowadzony lek jest lekiem, który nie znajduje się na liście produktów leczniczych i nie zawiera substancji psychoaktywnych (jest to możliwe) to wówczas nie powinna się Pani obawiać odpowiedzialności, a Pani wezwanie na Policję jest w charakterze świadka w sprawie prowadzonej przeciwko osobie, która ten lek wprowadza do obrotu.


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), w art. 65 ust. 1 stanowi, iż obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w tej ustawie.
Z kolei w myśl art. 68 ust. 3 w/w ustawy, sprzedaż wysyłkowa wyłącznie produktów leczniczych dostępnych bez recepty lekarskiej (kat. OTC) może być prowadzona jedynie przez faktycznie istniejące apteki oraz punkty apteczne działające na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.


Według art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne, kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Z kolei art. 125 ustawy mówi, iż  kto bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub importu produktu leczniczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Jeżeli więc sprowadzony przez Panią preparat nie zawiera substancji psychoaktywnych „podpadających” pod ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii to mogłaby Pani ponieść odpowiedzialność wyłącznie wówczas jeżeli udowodniono by Pani, że lek zakupiła Pani w zamiarze jego dalszej odsprzedaży lub sprowadziła Pani lek w ramach działalności gospodarczej.


Dlatego tak ważnym jest, aby podczas przesłuchania podkreśliła Pani, że lek był sprowadzony wyłącznie dla własnego użytku.

 

 

Stan prawny na dzień 13.07.2011 r.

  • Data2011-07-13
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl