Porady

Wyjazd do kraju UE z dowodem osobistym bez wspisanego adresu zameldowania

Nie mam adresu zameldowania stałego i czasowego. W związku z tym mój dowód osobisty nie zawiera mojego adresu. Czy posiadając dowód osobisty bez adresu mogę wyjechać do krajów UE?


Łukasz

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Warunki regulujące korzystanie z prawa swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich UE przez obywateli Unii i członków ich rodziny określone są w Dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG.


Jak wskazuje dyrektywa, przez okres nie przekraczający trzech miesięcy, obywatele Unii powinni posiadać prawo do pobytu w przyjmującym Państwie Członkowskim bez konieczności wypełnienia jakichkolwiek warunków lub formalności innych niż wymóg posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu, bez uszczerbku dla bardziej przychylnego traktowania osób poszukujących pracy zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.


Artykuł 4 ust. 1 dyrektywy wskazuje, że bez uszczerbku dla przepisów dotyczących dokumentów podróży, mających zastosowanie do krajowych kontroli granicznych, wszyscy obywatele Unii posiadający ważny dowód tożsamości lub paszport oraz członkowie ich rodziny, którzy nie są obywatelami jednego z Państw Członkowskich, lecz posiadają ważny paszport, mają prawo do opuszczenia terytorium Państwa Członkowskiego, w celu odbycia podróży do innego Państwa Członkowskiego.


Stosownie do ust. 3 artykułu 4 dyrektywy, państwa Członkowskie, działając zgodnie ze swoimi przepisami, wydają i odnawiają swoim obywatelom dowód tożsamości i paszport, potwierdzających ich przynależność państwową.


Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 dyrektywy, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących dokumentów podróży, mających zastosowanie do krajowych kontroli granicznych, Państwa Członkowskie przyznają obywatelom Unii prawo wjazdu na ich terytorium z ważnym dokumentem tożsamości lub paszportem oraz przyznają prawo wjazdu na ich terytorium członkom rodziny, którzy nie są obywatelami jednego z Państw Członkowskich, z ważnym paszportem.


Dokumentem tożsamości wydawanym obywatelom polskim jest dowód osobisty.


Stosownie do przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) dowód osobisty jest dokumentem uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.


Z kolei w art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawa wskazuje, że w dowodzie osobistym zamieszcza się adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się.


Mając na względzie powyższe należy wskazać, że dowód osobisty, w którym nie zamieszczono wzmianki o adresie zameldowania nie traci przymiotu dokumentu tożsamości.
Posiadając zatem dowód osobisty bez wpisanego doń adresu zamieszkania może Pan przekroczyć granice Polski i udać się do krajów UE oraz innych, które pozwalają na przekraczanie ich granicy na podstawie dokumentu tożsamości (a nie tylko paszportu). Oczywiście dowód osobisty musi być ważny, aby móc posługiwać się nim przy przekraczaniu granicy.

 

 

Stan prawny na dzień 4.06.2013 r.

  • Data2013-06-07
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl