Porady

Uznanie dziecka niepełnoletniej matki

Mam 17 lat. Właśnie urodziłam dziecko. Mój partner i ojciec dziecka jest pełnoletni czy może on uznać dziecko w urzędzie stanu cywilnego za zgodą mojego opiekuna prawnego czyli matki?


Dominika

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Stosownie do art. 73 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro), uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
Stosownie do § 4 art. 73 kro, uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.


Z powyższego przepisu wynika, że aby Pani partner uznał dziecko musi on złożyć oświadczenie że jest ojcem dziecka, a Pani musi potwierdzić, że jest on ojcem Pani dziecka.


Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje kto ma zdolność do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
W myśl art. 77 § 1 kro, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.
§  2. Osoba, o której mowa w § 1, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.


Biorąc pod uwagę powyższy przepis wskażę, że może Pani samodzielnie złożyć oświadczenie co do ojcostwa Pani dziecka (potwierdzić, że Pani partner jest ojcem dziecka), chyba że istnieją podstawy do Pani całkowitego ubezwłasnowolnienia (czyli nie jest Pani w stanie pokierować swoim postępowaniem). Takie oświadczenie musi Pani złożyć przed sądem opiekuńczym.


Czyli ojciec dziecka jako osoba pełnoletnia może złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa w urzędzie stanu cywilnego lub przed sądem. Następnie może Pani złożyć oświadczenie o potwierdzeniu ojcostwa Pani partnera. To oświadczenie składa Pani osobiście – nie składa go Pani rodzic wykonujący wobec Pani władzę rodzicielską. Na złożenie takiego oświadczenia nie musi Pani uzyskać zgody rodzica.


Postępowanie w sprawie złożenia przez Panią, jako matkę, oświadczenia koniecznego  do uznania ojcostwa odbywa się w trybie postępowania nieprocesowego. Może Pani złożyć wniosek o przyjęcie tego oświadczenia przed dowolnym sądem opiekuńczym, który powinien powiadomić o uznaniu właściwy sąd opiekuńczy (sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania dziecka). Taki wniosek nie podlega opłacie (jest zwolniony z opłaty na mocy ustawy).
Sąd opiekuńczy może odmówić przyjęcia oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo sąd poweźmie wątpliwości co do pochodzenia dziecka.

 


Stan prawny na dzień 18. października 2021 r.

  • Data2021-10-19
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl