Artykuły

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony

W 2010 r. zawarłem umowę na czas określony – 2 lata. W ostatni piątek otrzymałem dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę. Jestem zaskoczony, bo wydaje mi się, że byłem dobrym pracownikiem. Pracodawca w ogóle nie uzasadnił swojej decyzji. Po prostu wręczono mi wypowiedzenie umowy o pracę, w którym nie ma ani jednego słowa na temat tego dlaczego mnie zwolniono. Wiem, że pracodawca powinien uzasadnić zwolnienie pracownika. Dlatego jestem zdecydowany wystąpić do sądu o przywrócenie do pracy, właśnie dlatego, że pracodawca nie uzasadnił swojej decyzji.

 

Piotr

 

 


 

 

Szanowny Panie,

 

Niestety przepisy Kodeksu pracy są, w Pana sytuacji, niekorzystne.

 

Zgodnie z art. 30 § 4 KP, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

 

Proszę jednak zwrócić uwagę, że w tym przepisie jest mowa wyłącznie o rozwiązaniu umowy zawartej na czas nieokreślony. W przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik może żądać orzeczenia bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

 

Nie ma analogicznego przepisu odnoszącego się do rozwiązania za wypowiedzeniem umowy zawartej na czas określony.

 

Zatem, pracownik zatrudniony na podstawie umowy terminowej (na czas określony) nie może więc kwestionować zasadności wypowiedzenia umowy o pracę, jak również rozwiązania takiej umowy bez wypowiedzenia.

 

Kwestią odmienności przepisów prawa co do uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku umów na czas określony i nieokreślony zajmował się Trybunał Konstytucyjny. W tej sprawie Trybunał wydał wyrok w dnia 2 grudnia 2008 r., sygn. akt. P 48/2007. Wyrok ten był konsekwencją zadania pytania prawnego przez  Sąd Rejonowy w Toruniu.

 

Wspomniany Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, postanowieniem z 10 września 2007 r. (sygn. akt IV P 110/07), zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy art. 30 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.; dalej: kodeks pracy lub k.p.) w zakresie, w jakim pomija potrzebę wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony, jest zgodny z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 2 Konstytucji i czy art. 50 § 3 kodeksu pracy w zakresie, w jakim pomija prawo pracownika do odszkodowania w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jest nieuzasadnione, jest zgodny z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 2 Konstytucji.

 

W odpowiedzi na to pytanie prawne Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

  1.  art. 30 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w zakresie, w jakim pomija obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony, nie jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji
  2.  art. 50 § 3 powyższej ustawy w zakresie, w jakim pomija prawo pracownika do odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, nie jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji.

 

W uzasadnieniu swojego wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż to, że poszczególne typy umów o pracę różnią się treścią jest dopuszczalne ze względu na ich społeczną funkcję tych umów oraz ze względu na ich treść ekonomiczną. Według Trybunału dążenie do jednolitego standardu ochrony pracowników w przypadku umów na czas określony i nieokreślony przeczyłoby celowi rozróżnienia tych umów oraz usztywniło system prawa pracy. Sprawiedliwość społeczna ma co prawda szczególne znaczenie na gruncie stosunków pracy, ale nie może oznaczać zacierania faktycznych różnic pomiędzy grupami pracowników, a także poszczególnymi pracownikami. Dlatego też możliwość rozwiązywania umowy o pracę zawartej na czas określony przez wypowiedzenie bez uzasadnienia nie narusza przepisów Konstytucji RP.

 

Wobec powyższego w sytuacji, w której, wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jest dopuszczalne zgodnie z umową (jeżeli umowa na czas określony nie zawiera uregulowania o możliwości rozwiązania tej umowy za wypowiedzeniem to nie można jej wypowiedzieć), złoży Pan odwołanie do sądu, to zostanie ono oddalone. Właśnie dlatego, że przepisy prawa pozwalają pracodawcy rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony, za wypowiedzeniem, bez konieczności uzasadniania takiego oświadczenia.

 

 

Stan prawny na dzień 14.05.2011 r.

  • Data2011-05-14
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl