Porady

Umowa dożywocia zawarta z kilkoma osobami

Dzień dobry, mam pytanie czy rodzice mogą podpisać umowę dożywocia z trojgiem swoich dzieci?


Paulina

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Treścią umowy o dożywocie jest przeniesienie przez właściciela własności nieruchomości w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania. Strony umowy mogą w dowolny sposób ustalić zakres świadczeń jakie ma uzyskać dożywotnik w zamian za przeniesienie własności, jednak zwykle są one tożsame z zakresem wskazanym w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z definicją umowy dożywocia zawartą w art. 908 § 1 KC: „Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”. W myśl § 2 art. 908 KC, jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.


W drodze umowy o dożywocie zbywca może przenieść własność nieruchomości na dowolną osobę (osoby) - przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych ograniczeń. Dożywocie może zostać jednak zastrzeżone albo na rzecz zbywcy nieruchomości albo na rzecz osoby mu bliskiej (art. 908 § 3 KC). Dożywocie może zostać także ustanowione na rzecz więcej niż jednej osoby, tak jak w tym, wypadku - na rzecz małżonków zbywających wspólną nieruchomość. Umową  tą, można przenieść również udział w nieruchomości. Po stronie nabywców nieruchomości może znajdować się również kilka osób. Dlatego jak najbardziej, można w drodze umowy o dożywocie przenieść własność na kilkoro dzieci. Będą one wówczas współwłaścicielami nieruchomości w określonych umową udziałach.


Odpowiedzialność osób które nabyły nieruchomość na podstawie umowy dożywocia wobec dożywotnika jest solidarna, nie jest ona podzielna w stosunku do udziałów we własności – dlatego dożywotnik będzie mógł może żądać od każdego ze współwłaścicieli spełnienia świadczeń. Natomiast w stosunkach wewnętrznych między współwłaścicielami dług wynikający z umowy dożywocia obciąża każdego proporcjonalnie do jego udziału, zatem współwłaściciel który w całości zapewnia zbywcy środki utrzymania ma regres do pozostałych współwłaścicieli
Dług wynikający z umowy o dożywocie jest niepodzielny. W przypadku podziału nieruchomości obciążonej prawem dożywocia odpowiedzialność za spełnienie świadczeń względem dożywotnika obciąży tego kto otrzymał całość lub fizycznie wydzieloną część nieruchomości (właściciele poszczególnych fizycznie wydzielonych  części nieruchomości nadal będą ponosić odpowiedzialność solidarną).


Umowa o dożywocie ma charakter osobisty i uprawnienia z niej wynikające wygasają najpóźniej z chwilą śmierci dożywotnika. Za zgodą obu stron umowy możliwa jest zmiana zakresu świadczeń na rzecz zbywcy nieruchomości. Dożywotnik może także zrzec się  przysługujących mu świadczeń. 

 


Stan prawny na dzień 4.09.2021 r.

  • Data2021-09-06
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl