Artykuły

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Świadczenia dla rodzin zastępczych przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).


Każdej rodzinie zastępczej, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Na każde dziecko rodzina zastępcza może otrzymać:

 1. 660 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
 2. 1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej

 
Jeżeli w rodzinie zastępczej przebywa dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to przysługuje jej dodatek w kwocie nie niższej niż 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego. Dodatek ten przysługuje na każde dziecko niepełnosprawne przebywające w rodzinie zastępczej.


Jeżeli dziecko zostało umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z o postępowaniu w sprawach nieletnich (np. w ramach środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich) to na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka   przysługuje dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie.


W przypadku gdy rodzina zastępcza nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:

 • domu pomocy społecznej
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę
 • specjalnym ośrodku wychowawczym
 • zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 • zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym
 • zakładzie rehabilitacji leczniczej

- otrzymuje ona nadal świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, jednak w wysokości nie niższej niż 20% przyznanych świadczeń. W tym przypadku rodzinie zastępczej nie przysługują dodatki na zwiększone koszty utrzymania dziecka.


Powyższe świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatki do niego przysługują rodzinie zastępczej także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, nie dłużej niż do 25 roku życia dziecka, jeżeli dziecko:

 • uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

 

Świadczenie i dodatki do niego, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pełnoletniego przysługują rodzinie zastępczej tylko w czasie trwania roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.


W przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli, świadczenie oraz dodatki przysługują także za wrzesień. Podobnie, za wrzesień, przysługuje świadczenie i dodatki do niego jeżeli po ukończeniu studiów licencjackich, dziecko, które przebywało w rodzinie zastępczej, zostanie przyjęte w tym samym roku kalendarzowym na studia magisterskie.


Powyższe świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka i dodatki przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.


Rodziny zastępcze mogą się ubiegać również o inne świadczenia:

 1. o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
 2. świadczenie na pokrycie:
 • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo
 • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo

 
Niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze mogą otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez nie na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji.
Koszty te oblicza się przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w lokalu lub domu i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, na które przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.


Od 1 stycznia 2015 r. rodziny zastępcze zawodowe, w których umieszczono więcej niż troje dzieci (i pełnoletnich wychowanków na, których rodzina otrzymuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka) będą miały obligatoryjnie przyznane środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego, o ile potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Raz w roku zawodowa rodzina zastępcza może otrzymać świadczenie świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.


Rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2000 zł miesięcznie. A jeżeli pełni ona funkcję pogotowia rodzinnego to przysługuje jej miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 2600 zł miesięcznie. Ustalając wysokość wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.


W przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa nie sprawuje opieki nad dzieckiem z powodu opuszczenia rodziny zastępczej przez ostatnie powierzone dziecko lub osobę, która osiągnęła pełnoletniość będąc w pieczy zastępczej lub z powodu umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym,  młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, za okres pozostawania w gotowości do czasu powrotu dziecka z jednostki lub przyjęcia kolejnego dziecka otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia.


Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko, niepełnosprawne lub umieszczone na mocy przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich, otrzymuje dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia.
Dodatek w takiej samej wysokości – 20% wynagrodzenia otrzymuje rodzina zastępcza zawodowa, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.
Natomiast niezawodowa rodzina zastępcza za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej otrzymują miesięcznie świadczenie w wysokości nie niższej niż 400 zł.


Ustawa przewiduje, że wysokości wynagrodzeń, są waloryzowane corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej, dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego. Natomiast świadczenie z tytułu kosztów utrzymania dziecka oraz dodatki do niego podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105%.

 

 

Stan prawny na dzień 22.09.2014 r.

 • Data2014-09-25
 • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl