Porady

Sprzedaż domu a opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Mój brat przebywający w ZOL, razem ze mną otrzymał spadek.  Mam już zgodę sądu na sprzedanie domu wchodzącego w skład spadku (jestem opiekunem prawnym brata). Dom z działką jest wart ok. 400.000 zł czyli część brata to 200.000 zł.
Czy sprzedanie części brata będzie miało wpływ na opłatę za pobyt w  ZOL? Aktualnie dochód brata – renta wynosi 2000 zł z czego 70% jest przeznaczane na opłatę za ZOL.


Adam

 

 


 

 

Szanowny Panie!


W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Mając na względzie powyższy przepis należy wskazać, że opłata jakąpowinien uiszczać za pobyt w ZOL Pana brat wynosi 70% jego dochodu, nie więcej niż 3.127,20 zł (250% najniższej emerytury – 1.250,88 zł).

 

Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.


Dochód osoby w ZOL ustala się zgodnie z przepisami o pomocy społecznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 8 ust. 3), za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się, zgodnie z art. 8 ust. 4, pewnych przychodów:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
 • zasiłku celowego
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • wartości świadczenia w naturze
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego
 • pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 7a ust. 2 ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
 • pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 5a ust. 2 ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
 • pomocy pieniężnej, o której mowa w w art. 10 ust. 2 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o Karcie Polaka
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski
 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy o Radzie Ministrów
 • pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie o repatriacji
 • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego
 • zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe


Przychód ze sprzedaży udziału we współwłasności domu należącego do Pana brata jest, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, dochodem jednorazowym.
Stosownie do ustawy o pomocy społecznej (art. 8 ust. 11)  w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

 1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.


Aktualne kryterium dochowe wynosi 701 zł wgospodarstwie jednoosobowym (od 1 stycznia 2022 r. – 760 zł). `Kwota uzyskana ze zbycia udziału w nierochomości (ok. 200.000 zł) przekroczy pięciokrotność kryterium dochodowego  - 3.505 zł (od 1 stycznia 2022 r. – 3800 zł).
A zatem uzyskaną ze sprzedaży udziału brata kwotę rozliczy się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. Przyjmując, że brata otrzyma ze sprzedaży udziału w domu 200.000 zł, od miesiąca otrzymania zapłaty za sprzedaż udziału brata, przez 12 miesięcy jego dochód będzie wynosił miesięcznie 18.666,67 zł (2000 zł aktualnego dochodu + 16.666,67 zł dochodu ze zbycia udziału w domu). Oznacza to, że przez okres roku od dnia otrzymania zapłaty z tytułu sprzedaży domu, Pana brat będzie uiszczał opłatę za ZOL w maksymalnie możliwej wysokości – 250% najniższej emerytury (aktualnie 3.127,20 zł). Po upływie roku jako dochód będzie brana pod uwagę wyłącznie jego renta. Fakt posiadania oszczędności nie ma wpływu na wysokość ponoszonej opłaty za ZOL.

 


Stan prawny na dzień 09.12.2021 r.

 • Data2021-12-10
 • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl