Porady

Sprzedaż domu a opłata za dom pomocy społecznej

 

Moja siostra przebywa w domu pomocy społecznej. Jest ubezwłasnowolniona. Ja jestem opiekunem prawnym. Nasza mama zmarła.  W spadku, który nabyliśmy z siostrą po 1/2 udziału jest dom . Chcę sprzedać ten dom . Dom jest warty 620.000 zł czyli udział siostry warty jest 310.000 zł Czy sprzedanie domu, udziału siostry, będzie miało wpływ na opłatę za pobyt siostry w domu pomocy społecznej? Aktualnie dochód siostry to zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł i 560,16 zł zasiłku stałego.  70% tego dochodu przeznaczana jest na opłatę za dom pomocy społecznej.

 

Jerzy 

 

 


 

 

Szanowny Panie!

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, mieszkaniec domu pomocy społecznej jest zobowiązany do ponoszenia opłaty za swój pobyt w tym domu, w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu.

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 8 ust. 3), za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Przychód ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości należącego do Pana siostry jest, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, dochodem jednorazowym.

Stosownie do ustawy o pomocy społecznej (art. 8 ust. 11)  w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

  1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 

Aktualne kryterium dochodowe wynosi 776 zł w gospodarstwie jednoosobowym. `Kwota uzyskana ze zbycia udziału w nieruchomości (310.000 zł) przekroczy pięciokrotność kryterium dochodowego - 3880 zł. A zatem uzyskaną ze sprzedaży udziału brata kwotę rozliczy się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód zostanie wypłacony. Przyjmując, że siostra otrzyma ze sprzedaży udziału w domu 310.000 zł, od miesiąca otrzymania zapłaty za sprzedaż udziału, przez 12 miesięcy jej dochód będzie wynosił miesięcznie 26 049,17 zł – zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł + 25.833,33 zł dochodu ze zbycia udziału w domu; zasiłek stały nie będzie przysługiwał). Oznacza to, że przez okres roku od dnia otrzymania zapłaty z tytułu sprzedaży domu, Pana siostra będzie uiszczał opłatę w maksymalnej wysokości (w wysokości ustalonej przez organ prowadzący dom pomocy społecznej) Po upływie 12 miesięcy jako dochód znów będą brane pod uwagę wyłącznie zasiłek pielęgnacyjny i ewentualnie zasiłek stały (o ile ośrodek pomocy społecznej nie uzna, że siostra nie może korzystać z pomocy w formie zasiłku stałego z uwagi na posiadane znaczne oszczędności). Fakt posiadania oszczędności będzie miał znaczenia dla wysokości opłaty za dom pomocy społecznej. 

 

Na marginesie dodam, że chcąc sprzedać udział Pana siostry w domu nabytym w spadku, powinien Pan uzyskać z tym względzie zezwolenie sądu opiekuńczego. Jako opiekun prawny jest Pan zobowiązany uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie czynności w każdej ważniejszej sprawie dotyczącej ubezwłasnowolnionej siostry.

 

 

Stan prawny na dzień 13.02.2022 r.

  • Data2022-02-20
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl