Artykuły

Samodzielne gospodarstwo - pomoc dla studenta w Programie "Aktywny Samorząd"

W związku z tym, iż jestem tegorocznym niepracującym studentem niepełnosprawnym ubiegającym o dofinansowanie czesnych w PFRON, chciałbym się zapytać o pojęcie samodzielne gospodarstwo domowe. Jeśli wynajmuję mieszkanie w innym mieście niż adres zameldowania czy w takim razie prowadzę własne samodzielne gospodarstwo domowe? Mam jedynie dochód alimenty + zasiłek, a rodzina mieszka w innym mieście. Czy w takim przypadku jak najbardziej mogę zaznaczyć to pole?


Artur

 


 

 

Szanowny Panie!


Jak rozumiem ubiega się Pan o pomoc w ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.


Ust. 25 pkt 8 Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku (Załącznik do uchwały PFRON nr 3/2016 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2016 r.) wskazuje, że ilekroć mowa jest o gospodarstwie domowym wnioskodawcy – należy przez to rozumieć, w zależności od stanu faktycznego:

  • wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny,

lub

  • samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu.


Z kolei według „Kierunków….” przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy jest dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.


Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych alimenty są wliczane do dochodu rodziny. Zasiłek pielęgnacyjny czy zasiłek rodzinny nie są wliczane do dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Mając na względzie powyższe wskażę, że zgodnie z zasadami programu „Aktywny samorząd” może Pan wskazać, we wniosku, że prowadzi Pan samodzielne gospodarstwo jeżeli samodzielnie Pan mieszka i się utrzymuje.


Fakt osobnego mieszkania jest w Pana przypadku niewątpliwy. Pozostaje do wykazania, że wszystkie swoje potrzeby zaspokaja Pan samodzielnie, z własnych funduszy. Samodzielne gospodarstwo musi oznaczać, że wnioskodawca nie ma wspólnego budżetu domowego z innymi osobami. Nie może mieć miejsce sytuacja, w której osoba pozostaje na utrzymaniu innej osoby.
Aby wskazać, że prowadzi Pan samodzielne gospodarstwo musi Pan być w stanie wykazać, że ze swoich środków płaci Pan czynsz lub inne opłaty za mieszkanie (choćby za akademik)


Kwestia zameldowania nie ma znaczenia moim zdaniem w sprawie. W „Kierunkach…” autorzy programu posługują się sformułowaniem „mieszka” a nie „zamieszkuje” (gdzie można by stosować przepis Kodeksu cywilnego wskazujący, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu) czy „jest zameldowany”.


Zwrócę jeszcze uwagę na to, że w rozdziale X ust. 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r.) dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.


Miejsce zamieszkania wnioskodawcy (miejsce w którym przebywa on z zamiarem stałego pobytu) może być różne od miejsca, w którym osoba mieszka.
Jeżeli zatem mieszka Pan w miejscowości X gdzie studiuje i a Pana pobyt jest czasowy, związany ze studiami (nie ma Pan zamiaru stałego pobytu w X), to wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” powinien Pan złożyć w miejscu swojego zamieszkania.
 

 

Stan prawny na dzień 25.09.2016 r.

  • Data2016-09-26
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl