Porady

Renta a praca. Zawieszenie i zmniejszenie renty

Mam 57 lat. Pobieram z ZUS rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Otrzymałem propozycję pracy na cały etat z wynagrodzeniem minimalnym - 1386 zł brutto.
Dla mnie jest to interesująca propozycja więc chciałbym podjąć tę pracę. Obawiam się jednak, że stracę moją rentę jeżeli będę miał dochód z pracy. Moja renta wynosi 1580 zł brutto.
Czy słusznie się obawiam, że moja renta zostanie zabrana?


Maciej

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Stosownie do przepisów Ustawy z dnia grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) prawo do renty ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.


Przychód z pracy jest przychodem z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i dlatego osiąganie takiego przychodu może powodować zmniejszenie renty lub zawieszenie prawa do renty.


Zgodnie do art. 104 ust. 7 ustawy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Natomiast przepis ust. 8 art. 104 ustawy wskazuje, iż W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:
1) 24 % kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
2) 18 % kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
3) 20,4 % kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
Kwoty maksymalnych zmniejszeń, o których mowa powyżej, podlegają podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji (art. 104 ust. 9).


Stosownie do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2011 r. w pierwszym kwartale 2011 r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2011 r. wyniosło 3466,33 zł.


Jak wynika z pytania ma Pan zamiar osiągnąć przychód w wysokości 1386 zł miesięcznie, a więc o wiele niższy niż kwota powodująca zmniejszenie (2426,50 zł) lub zawieszenie (4506,30 zł) świadczenia.
Pana renta nie zostanie zmniejszona, ani zawieszona.


W związku z tym, że podejmie Pan pracę i będzie osiągał Pan dochód ustawodawca nałożył na Pana pewne obowiązki. Te obowiązki będzie Pan musiał wypełnić nawet jeżeli będzie Pan osiągał dochód nie powodujący zmniejszenia czy zawieszenia świadczenia.


Stosownie do § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. z 1992 r. Nr 58, poz. 290 ze zm.) emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy niezwłocznie o podjęciu (zaprzestaniu) pracy.
Zawiadomienie to powinien potwierdzić zakład pracy, informując o wysokości ustalonego wynagrodzenia (§ 3 ust. 2).


Kierując się § 3 ust. 3 rozporządzenia, w zawiadomieniu o podjęciu działalności powinien Pan złożyć oświadczenie,  że Pana zamiarem jest osiąganie dochodu nie powodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń.


§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje, iż jeżeli z oświadczenia emeryta lub rencisty wynika, że jego zamiarem jest osiąganie dochodów nie powodujących zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń - organ rentowy wypłaca świadczenia w pełnej przysługującej wysokości.


Jeżeli będzie Pan pracował to musi Pan pamiętać, aby do końca lutego każdego roku zawiadomić ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym (§ 5 ust 1 rozporządzenia).


Również i Pana zakład pracy będzie musiał zawiadomić ZUS, do końca lutego każdego roku, o łącznej kwocie osiągniętego przez Pana dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym.


To, że Pana zakład pracy ma obowiązek zawiadomienia ZUS o Pana dochodzie nie zwalnia Pana z takiego obowiązku.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. 1992 r. Nr 58 poz. 290 z późn. zm.) nie zawiera postanowień, iż spełnienie obowiązku wobec organu rentowego przez jednego z zobowiązanych zwalnia pozostałych z konieczności złożenia zawiadomienia o dochodach (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 maja 1999 r., sygn. akt. III AUa 84/99, LexPolonica nr 344710).

 

 

Stan prawny na dzień 6.07.2011 r.

  • Data2011-07-06
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl