Porady

Przeniesienie seniora z prywatnego domu opieki do domu pomocy społecznej

Od ponad 30 lat mieszkam w Niemczech Moja 88-letnia mama od 5 lat umieszczona jest w dobrze funkcjonującym prywatnym domu opieki. Od roku jest obłożnie chora, do tego ma zawansowana demencja, cukrzyce i dolegliwości układu nerwowego. Oplata za jej pobyt (obecnie 4000 zł miesięcznie) idzie z jej oszczędności, bez żadnego dodatku od Państwa. Nie zostało już dużo pieniędzy. Ja podpisałam umowę za jej pobyt w Rezydencji Seniora. Ani ja, ani mój brat nie jesteśmy w stanie finansować opłat za mamę. Jakie kroki musimy podjąć, aby umieścić ja w państwowym domu opieki i być zwolnionym z dodatkowej opłaty? Mama przeprowadziła się z miasta swojego urodzenia w góry, gzie jest tymczasowo zameldowana w Rezydencji Seniora. Dodam, że nasz ojciec jest ponownie żonaty (dementi i ma teraz 90 lat), więc nie ma zadach obowiązków finansowych w stosunku do swojej ex-małżonki. Na wyjazdy do PL, korespondencje z sadami, nie mogę sobie czasowo (i finansowo!) pozwolić. Co mogę w tej sytuacji zrobić? 

 

Beata

 

 


 

 

Szanowna Pani!

 

Aby umieścić mamę w publicznych domu pomocy społecznej należy złożyć wniosek o przyznanie takiej pomocy w ośrodku pomocy społecznej. 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest świadczeniem z pomocy społecznej i przysługuje, 

osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

To, że mama przebywa w prywatnym ośrodku nie powoduje, że nie może ona ubiegać się o publiczny dom pomocy społecznej, zwłaszcza że nie ma już środków na zapewnienie utrzymania w tym ośrodku. 

 

Aby ubiegać się o dom pomocy społecznej należy złożyć wniosek. Wniosek może złożyć mama jako osoba ubiegająca się o pomoc w formie domu pomocy społecznej, jak również inna osoba – np. Pani. Jeżeli to Pani złoży wniosek o przyznanie pomocy mamie to wówczas ośrodek pomocy społecznej będzie musiał uzyskać zgodę mamy na wszczęcie i prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania mamie domu pomocy społecznej. Bez zgody mamy pomoc nie zostanie przyznana.

Tu wskażę, że chodzi o świadomą zgodę – jeżeli mama jest w stanie, w którym nie ma rozeznania co do otaczającej jej rzeczywistości i nie jest w stanie świadomie powziąć decyzji o umieszczeniu jej w domu pomocy społecznej, to wówczas wchodzi w grę jej umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody, na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego lub ubezwłasnowolnienie mamy i złożenie wniosku o dom pomocy społecznej przez opiekuna prawnego za zezwoleniem sądu opiekuńczego.

Jeżeli chodzi o wniosek do sądu o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody to taki wniosek może złożyć w sądzie tylko ośrodek pomocy społecznej (rodzina nie może złożyć takiego wniosku). 

 

Właściwym do złożenia wniosku o przyznanie pomocy będzie ośrodek pomocy społecznej miejsca gdzie mama zamieszkiwała przed umieszczeniem jej w Rezydencji Seniora. Wynika to z tego, że stosownie do art. 101 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej, w przypadku osoby przebywającej w placówce zapewniającej całodobową opiekę lub domu pomocy społecznej na podstawie umowy cywilnej właściwa miejscowo jest gmina miejsca zamieszkania tej osoby sprzed rozpoczęcia pobytu w tego typu placówce lub domu.

We wniosku należy wskazać schorzenia mamy, które uniemożliwiają jej samodzielne funkcjonowanie, a także podkreślić, że co prawda jej potrzeby aktualnie są zaspokajane w prywatnym domu opieki, ale nie może ona tam dłużej przebywać z uwagi na brak funduszu. Należy także wskazać, że najbliższa rodzina także nie jest w stanie zapewnić odpowiednich środków na zapłatę za ten prywatny dom opieki. Warto opisać sytuację dzieci.

Warto także załączyć zaświadczenia lekarskie (również takie wskazujące, że w przypadku mamy są spełnione przesłanki umieszczenia w domu pomocy społecznej) i dokumentację medyczną, wskazujące na to, że mama wymaga stałej, całodobowej pomocy innych osób. 

 

Wniosek powinien być zgłoszony pisemnie lub ustnie do protokołu. Może być też złożony w formie elektronicznej (ale tylko z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – zwykły e-mail nie jest prawidłową formą wniosku).

 

Jak powyżej wskazałem – zwykły e-mail nie jest prawidłową formą wniosku, ale można złożyć  w tej formie wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie przyznania mamie pomocy w formie domu pomocy społecznej. 

Po takim e-mailu ośrodek pomocy społecznej powinien wszcząć postępowanie z urzędu a nie wzywać do usunięcia braków formalnych.

 

W toku postępowania zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy z mamą, w jej miejscu pobytu. Następnie zostanie wydana decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej lub odmowie przyznania świadczenia (wówczas można się odwołać). Potem, jeżeli będzie miejsce dla mamy w domu pomocy społecznej, zostanie wydana decyzja o umieszczeniu mamy w domu pomocy społecznej. I wówczas będzie mogła mama przeprowadzić się do tej placówki.

 

Prowadzenie postępowania nie wymaga Pani osobistego stawiennictwa w Polsce. Również mama nie będzie musiała się stawiać w siedzibie ośrodka pomocy społecznej prowadzącego postępowanie. Wywiad środowiskowy może być przeprowadzony w jej miejscy pobytu. 

Mama jako strona postępowania może działać w tym postępowaniu z pomocą pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna. 

 

W sprawie należy wziąć pod uwagę, że pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.  Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala organ prowadzący dom pomocy społecznej (wójt/ starosta/wojewoda). Każda gmina/powiat/województwo ma swoje stawki. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w pierwszej kolejności za opłatę odpowiedzialna jest osoba przebywająca w domu pomocy społecznej – ponosi ona opłatę w wysokości 70% swoich dochodów. 

W dalszej kolejności za opłaty zobowiązani są małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, itd.) przed wstępnymi (rodzice).  Te osoby są zobowiązane do ponoszenia opłaty za dps jeżeli opłata wnoszona przez osobę przebywającą w domu pomocy społecznej nie pokrywa całości kosztów, a ich dochód przekracza 300% kryterium dochodowego, tj. 1800 zł na osobę w rodzinie i 2428 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

 

W sprawie ustalenia opłaty za dom pomocy społecznej wszczynane jest odrębne postępowanie. Uczestnikami tego postępowania powinny być, prócz osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, także inne osoby zobowiązane.

 

Tu uwaga: dla osób przebywających za granicą, np. w Niemczech również obowiązuje ww. kryterium. Pomagam wielu osobom z zagranicy, które przekraczają ww. kryterium, ale w warunkach miejsca pobytu ich majątek nie jest wysoki i nie pozwala na ponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w polskim domu pomocy społecznej. Są przepisy, które pozwalają na obniżenie opłaty lub na odstąpienie od jej pobierania. Wiele ośrodków pomocy społecznej niestety nie bierze pod uwagę możliwości danej osoby, w kontekście kosztów utrzymania za granicą, a tylko kieruje się dochodem osoby. 

Jeżeli ośrodek pomocy społecznej rozpocznie postępowanie o ustalenie opłaty to nie należy uciekać od przedstawienia swojej sytuacji. Jeżeli będzie brak współpracy ośrodek może nałożyć maksymalnie możliwą opłatę. Przedstawienie swojej sytuacji może pomóc w uzyskaniu decyzji o odstąpieniu od żądania opłaty lub zmniejszenie opłaty. Nie są to sprawy łatwe patrząc na te, w których pomagam rodzinom osób w domu pomocy społecznej.

 

 

Stan prawny na dzień 16.02.2022 r.

  • Data2022-02-20
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl