Porady

Przedawnienie długu mieszkaniowego ze spadku

Mój ojciec, który zmarł kilka dni temu, miał ściągany z emerytury dług z powodu zaległego czynszu. Nakaz zapłaty wydano z początkiem 2021 r. – ojciec nie płacił  czynszu w 2019 r. i 2020 r. Mieszkanie którego sprawa dotyczyła zostało już przekazane administracji. Jak długo trzeba czasu aby nastąpiło przedawnienie roszczeń,  żeby spadkobiercy tego nie płacili?


Michał

 

 


 

 

Szanowny Panie!


 
Jak wynika z pytania dług Pana ojca został stwierdzony orzeczeniem sądu. Na podstawie tego orzeczenia wierzyciel egzekwował z pomocą komornika należność z emerytury taty.


Zgodnie z art.  125 §  1 Kodeksu cywilnego, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.


Mając na względzie powyższe należy wskazać, że ze względu na wydanie orzeczenia w sprawie długu mieszkaniowego termin przedawnienia tego długu wynosi 6 lat (mimo, że czynsz i inne opłaty mieszkaniowe przedawniają się z terminem 3 lat).


Art.  123 §  1 KC wskazuje, że bieg przedawnienia przerywa się:
Bieg przedawnienia przerywa się:

 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 3. przez wszczęcie mediacji.

 

Stosownie do art.  124 §  1 KC, po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
Natomiast §  2 tego artykułu mówi, że w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.


Po śmierci taty, wierzyciel może egzekwować zaległość od spadkobierców dłużnika. Dług za czynsz wchodzi bowiem w skład spadku po Pana ojcu.
Aby wierzyciel mógł egzekwować należność nie musi on występować z nowym pozwem o zapłatę przeciwko spadkobiercom. Może on wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi przeciwko spadkobiercom dłużnika. Oczywiście we wniosku wierzyciel musi wskazać spadkobierców a tych może wykazać za pomocą postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (może wystąpić z wnioskiem o takie postanowienie), chyba że zostanie sporządzone, na wniosek spadkobierców, notarialne poświadczenie dziedziczenia. Orzecznictwo sądowe wskazuje, że wystąpienie przez wierzyciela z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po dłużniku również przerywa bieg przedawnienia.


Przekładając to na Pana sprawę:

 • niezapłacony czynsz podlegał przedawnieniu po upływie 3 lat
 • złożenie pozwu o zapłatę do sądu przeciwko tacie, nastąpiło przed upływem przedawnienia i przerwało 3-letni bieg przedawnienia roszczenia o zapłatę czynszu
 • uprawomocnienie się nakazu zapłaty rozpoczęło 6-letni bieg przedawnienia roszczenia o czynsz
 • złożenie przez wierzyciela wniosku do sądu o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności przerwało bieg przedawnienia
 • złożenie wniosku do komornika o egzekucję przerwało bieg przedawnienia
 • w czasie postępowania egzekucyjnego przedawnienie nie biegło
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek śmierci mamy rozpoczęło na nowo bieg (6-letni) przedawnienia
 • złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po dłużniku przerwie bieg przedawnienia
 • złożenie wniosku o wydanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom taty spowoduje przerwanie biegu przedawnienia
 • ewentualne złożenie wniosku o egzekucję przeciwko spadkobiercom mamy przerwie bieg przedawnienia a  w czasie trwania tego postępowania przedawnienie nie będzie biec

 

Spadkobiercy mamy nie mają zatem co liczyć na szybkie przedawnienie się roszczenia właściciela mieszkania, w którym zamieszkiwał Pana ojciec. Jeżeli od chwili zakończenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Pana ojcu wierzyciel nie podejmie żadnych działań przeciwko spadkobiercom ojca to okres przedawnienia wyniesie lat 6.
 

 

Stan prawny na dzień 11.07.2021 r.

 • Data2021-07-13
 • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl