Podział majątku wspólnego w sprawie o rozwódZłożyłam pozew o rozwód. Bez orzekania o winie. Nie mamy dzieci. Mój mąż w odpowiedzi na pozew zgodził się na nieorzekanie o winie. Nie dziwne, bo zdradził mnie z osiemnastolatką. Zażyczył jednak sobie jednak podziału majątku wspólnego – mieszkania oraz działki rekreacyjnej, w ten sposób, że obie nieruchomości przypadną jemu za spłatą na moją rzecz w wysokości połowy wartości.

Nie zgadzam się na taki podział – chcę mieć jedną z nieruchomości. Ponadto mąż podał zaniżone wartości nieruchomości oraz „zapomniał”, że część pieniędzy na zakup mieszkania pochodzi z moich oszczędności sprzed zawarcia małżeństwa. 

Chcę jak najszybciej uzyskać rozwód i uwolnić się od tego człowieka. Kwestie majątkowe są drugorzędne i mogą poczekać. 

Czy sąd będzie orzekał o podziale majątku skoro tego domaga się mój mąż? 

 

Małgorzata

 

 


 

 

Szanowna Pani!

 

W postępowaniu o rozwód sąd może dokonać podziału majątku wspólnego. W myśl art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

Skoro Pani mąż złożył wniosek o przeprowadzenie podziału majątku wspólnego to sąd zbada czy wniosek ten nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

W uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1978 r. sygn. akt III CZP 30/77, (OSNC z 1978 r. Nr 3, poz. 39) wskazano, że przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie. Decyzję co do pozostawienia bez rozpoznania wniosku strony o dokonanie podziału majątku wspólnego w wypadku, gdy przeprowadzenie takiego podziału powodowałoby nadmierną zwłokę w postępowaniu, zamieszcza sąd - stosownie do okoliczności - albo w odrębnym postanowieniu, wydanym w toku postępowania o rozwód, albo w sentencji wyroku rozwodowego. Nie podlega ona odrębnemu zaskarżeniu.

 

W Pani przypadku nie ma zgody co do sposobu podziału majątku wspólnego. Z uwagi na to, że kwestionuje Pani wartość składników majątku wspólnego koniecznym będzie powołanie biegłego w celu dokonania wyceny obu nieruchomości. Do takiej opinii można składać zarzuty. Może być konieczność sporządzenia opinii uzupełniającej. 

Ponadto gdyby Pani zgłosiła takie żądanie, sąd musiałby rozliczyć nakłady z Pani majątku osobistego na majątek wspólny małżeński (po dokonaniu podziału majątku rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny nie będzie już możliwe). 

Te okoliczności powodują, że trudno mówić o tym, że podział majątku wspólnego w Pani przypadku będzie związany z postępowaniem dowodowym w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie.

Ponadto, z doświadczenia wskażę, że praktyka sądów jest taka, że sądy orzekają o podziale majątku wspólnego tylko wówczas jeżeli małżonkowie złożą zgodny wniosek o podział majątku.

 

Jeżeli sąd zobowiąże Panią do wypowiedzenia się odnośnie żądania podziału majątku wspólnego małżeńskiego powinna Pani wykazać, że wnosi Pani o pozostawienie bez rozpoznania wniosku męża w tym zakresie. Może Pani wskazać, że nie zgadza się Pani z zaproponowanym przez męża sposobem podziału (powinna Pani wskazać swoją propozycję), wskazać, że wartość nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego wskazana przez męża nie jest ich wartością rzeczywistą (trzeba wskazać jaką wartość Pani zdaniem mają te nieruchomości). Nie powinna Pani zapomnieć o żądaniu rozliczenia nakładów na majątek wspólny jakie poczyniła Pani ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny małżeński ze wskazaniem wysokości tych nakładów.

 

Myślę, że we wskazanych przez Panią okolicznościach sprawy sąd nie będzie rozstrzygał o podziale majątku wspólnego, gdyż jego przeprowadzenie wiązać się będzie ze zwłoką w postępowaniu sądowym, która z racji tego, że oboje Państwo zgadzacie się na rozwód bez orzekania o winie i nie macie wspólnych dzieci (a zatem odpada orzekanie przez sąd o alimentach, władzy rodzicielskiej i kontaktach) zapewne zostanie uznana za nadmierną. 

 

Pani sprawa o rozwód jest „prosta i szybka” i może zakończyć się na jednej rozprawie. Jednak decyzja o tym czy sąd w czasie postępowania o rozwód przeprowadzi też postępowanie o podział majątku wspólnego zależy wyłącznie od sądu. 

 

 

Stan prawny na dzień 13.11.2020 r. 


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.