Porady

Podjęcie pracy a zawieszenie lub zmniejszenie renty rodzinnej

Jestem studentem. Pobieram rentę rodzinną po zmarłej mamie. Tylko ja mam ją przyznaną. Mój brat już nie ma prawa do renty rodzinnej. Dostałem propozycję podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę, z wynagrodzeniem 3500 brutto. Czy podjęcie pracy spowoduje, że renta rodzinna zostanie mi zabrana albo zmniejszona?

 

Paweł

 

 


 

 

Szanowny Panie!

 

 

Osiąganie dochodu, m. in. z tytułu zatrudnienia może spowodować zawieszenie lub zmniejszenie wypłacanej renty rodzinnej. To czy renta zostanie zmniejszona, zawieszona lub będzie wypłacana w dotychczasowej wysokości zależy od wysokości osiągniętego przychodu z tytułu pracy. 

 

 

Renta rodzinna wypłacana w pełnej wysokości

W przypadku podjęcia pracy, renta rodzinna będzie wypłacana w dotychczasowej wysokości jeżeli przychód z tytułu wynagrodzenia z pracy nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Chodzi tu o przychód brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

 

Zmniejszenie wysokości renty rodzinnej

W przypadku osiągania przychodu w wysokości od 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do 130% tego świadczenia, renta rodzinna ulegnie zmniejszeniu. 

 

Zmniejszenie renty rodzinnej następuje poprzez zmniejszenie części renty przysługującej osobie osiągającej przychód o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, pomnożoną przez proporcję części renty rodzinnej przed dokonaniem zmniejszenia i pełnej renty rodzinnej.

Kwota maksymalnego zmniejszenia odpowiada 20,4% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r.

 

 

Zawieszenie prawa do renty rodzinnej

Jeżeli dochód z pracy przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ZUS zawiesi wypłatę renty rodzinnej.

 

 

Kwoty przychodu mające wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie renty w 2 kwartale 2021 r.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

 

W pierwszym kwartale 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5.458,00 zł.

Z uwagi na tę wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w drugim kwartale 2021 r. (1 marca – 31 maja 2021 r.), 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to 3.820,60 zł, a 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to 7.095,40 zł

Kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, w okresie od 1 marca 2021 r. do  31 maja 2021 r. wynosi 549,71 zł.

 

 

Mając na względzie powyższe, jeżeli Pana przychód z pracy będzie wynosił 3500 zł (bierze się pod uwagę przychód czyli wynagrodzenie brutto), to w drugim kwartale 2021 r. Pana renta rodzinna nie będzie zmniejszona, ZUS wypłaci ją w pełnej wysokości. W kolejnych kwartałach pod uwagę należy brać przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa GUS. Można domniemywać, że to przeciętne wynagrodzenie nie będzie maleć. 

 

Należy pamiętać, że zgodnie przepisami jest Pan zobowiązany zawiadomić ZUS o podjęciu zatrudnienia i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

 

 

Stan prawny na dzień 5.03.2021 r.

  • Data2021-03-06
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl