Artykuły

Odprawa pośmiertna

Dzień dobry, bardzo proszę o poradę.
Zmarł mój mąż. Wystąpiłam do zakładu pracy gdzie był zatrudniony mój mąż o wypłacenie mi odprawy pośmiertnej. Zakład pracy odmówił wypłaty twierdząc, że mąż miał ubezpieczenie na życie i że skoro ubezpieczyciel wypłacił mi odszkodowanie to nie otrzymam odprawy pośmiertnej.

 

Czy pracodawca męża miał rację? Uważam, że ubezpieczenie, a odprawa pośmiertna to dwie różne rzeczy. Czuję się pokrzywdzona, bo nie mam dzieci, a mąż był jedynym żywicielem rodziny.


Dziękuję, Mirka

 

 


 

 

Szanowna Pani,

 

Stosownie do art. 93 § 1 Kodeksu pracy, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.


Zgodnie z § 2 art. 93 KP, wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  1. jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,]
  3. sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

 

Stosownie do art. 93 § 3 w zw. z art. 36 § 1[1] KP do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

 

Jak wskazuje § 4 art. 93 KP odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

  1. małżonkowi,
  2. innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

W końcu art. 93 § 6 KP wskazuje, iż jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty określonej w art. 93 § 2 KP.

 

Stosownie do powyższych przepisów Pani jako małżonka mogłaby ubiegać się o wypłacenie odprawy pośmiertnej.
Jednak w przypadku gdy pracodawca ubezpieczył Pani męża na życie, a zakład ubezpieczeń wypłacił Pani odszkodowanie z tego ubezpieczenia, które było równe niż wyższe niż ewentualna odprawa pośmiertna, to niestety zakład pracy ma rację - odprawa pośmiertna nie przysługuje Pani.

 

Przepis art. 93 § 7 KP stanowi wprost, iż odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie przepisami Kodeksu pracy. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

 

 

Stan prawny na dzień 7.06.2011 r.

  • Data2011-06-07
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl