Artykuły

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku

W poprzednim artykule (Udostępnianie informacji o środowisku) przedstawiłam podstawowe informacje wynikające z nowej wersji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Teraz chciałabym zająć się pokrótce przypadkami odmowy udostępnienia takich informacji.


Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej zwana „ustawą”) przewiduje sytuacje w których władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, co oznacza, że nie jest to ich obowiązkiem i każdy przypadek powinien być wzięty pod rozwagę indywidualnie. Art. 16 ustawy stanowi, że władze publiczne rozważają interes publiczny przemawiający za udostępnieniem informacji, jeżeli ich udostępnienie może naruszyć:

 1. ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 2. przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;
 3. prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.);
 4. ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami prawa;
 5. ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie , chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;
 6. stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
 7. ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej. (Odmowa uwzględnienia takiego wniosku następuje w drodze decyzji, art.16 ust. 4);
 8. obronność i bezpieczeństwo państwa;
 9. bezpieczeństwo publiczne;
 10. ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej.

 

Należy przy tym pamiętać, że przepisu nie stosuje się w pkt. 4-7 i 10 jeżeli informacja ma dotyczyć: ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania, stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania,  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania, poziomu emitowanego hałasu lub  poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych (art. 18 ustawy).


Ponadto zgodnie z art. 16 ust 2 ustawy, władze publiczne, już nie rozważając interesu publicznego, mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:

 1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania, jednak w takim wypadku władze publiczne podają nazwę podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie danego dokumentu lub danych oraz informują o przewidywanym terminie ich opracowania (art. 18 ust 1 ustawy);
 2. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;
 3. wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
 4. wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

 

Należy pamiętać, że odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji (art. 20 ust 1 ustawy). A co za tym idzie przysługują od niej odpowiednie środki odwoławcze ze skargą do sądu administracyjnego włącznie. Należy przy tym zwrócić uwagę na art. 20 ust 2 ustawy, który stanowi, że do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

Stan prawny: 1.1.2017 r.

 • Data2016-11-27
 • AutorEwa Durek

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl