Porady

Nieprawomocny wyrok o alimenty a świadczenia rodzinne dla samotnej matki

Jestem samotną matką. Starałam się o świadczenia rodzinne, ale mi odmawiano gdyż nie miałam zasądzonych alimentów. Teraz dostałam wyrok o alimenty, jest w nim punkt o nadaniu mu rygoru natychmiastowej wykonalności i jest nadana klauzula wykonalności. Nie jest jednak prawomocny – ojciec dziecka złożył wniosek o uzasadnienie wyroku i apelację.
Czy na podstawie tego nieprawomocnego wyroku mogę już ubiegać się o świadczenia rodzinne jako samotna matka?


Ewa

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Jak wskazuje art. 7 pkt  5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;


Stosownie do art. 776 zdanie 2 Kodeksu postępowania cywilnego, tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Z kolei w myśl art. 777 § 1 pkt 1 KPC tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem.


Wyrok sądu zasądzający alimenty na rzecz dziecka, z punktem nadającym mu rygor natychmiastowej wykonalności, któremu nadano klauzulę wykonalności spełnia warunek ustalenia na rzecz dziecka od rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego.


Może zatem się Pani ubiegać o świadczenia rodzinne jako osoba samotnie wychowująca dziecko, gdyż mimo tego, że wyrok o alimenty nie jest prawomocny, zostalo ustalone na dziecko świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego od sądu.

 


Stan prawny na dzień 6.12.2021 r.

  • Data2021-12-07
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl