Porady

Nauczyciel zatrudniony na czas określony - możliwość wypowiedzenia umowy za wypowiedzeniem

Jestem emerytowanym nauczycielem. Zawarłem umowę o pracę na czas określony w wymiarze 10 godzin tygodniowo (10/18).
Jeden z punktów umowy o pracę brzmi: „ Strony mogą rozwiązać umowę z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Czy taki jest zgodny z obowiązującym prawem? Czy nauczyciel - emeryt nie ma praw zapisanych w Karcie Nauczyciela, bo tam zapisy dotyczące rozwiązania umowy na czas określony są inne?


Edward

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Z pytania wynika, że został Pan zatrudniony na umowę na czas określony na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).
Przepis ten stanowi, że w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.


Karta Nauczyciela przewiduje przede wszystkim szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony lub mianowanych. 
Do umów na czas określony zawartych z nauczycielami mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela związane z wygaśnięciem umowy o pracę z mocy prawa. Umowa o pracę na czas określony (podobnie jak i umowa o pracę na czas nieokreślony lub stosunek pracy wynikający z mianowania) wygasa z mocy prawa, stosownie do art. 26 ust. 1 Karty Nauczyciela, w razie:

 1. prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego
 2. prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
 3. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
 4. upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności
 5. stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1–5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9


Poza powyższym wypadkiem, przepisy Karty Nauczyciela nie zawierają szczegółowych przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę z nauczycielem zatrudnionym na czas określony. W tym względzie pozostaje Pan w błędzie.


Do umów o pracę zawartych przez nauczycieli na czas określony mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, co wynika z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, który wskazuje, że w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
W związku z powyższym należy wskazać, że dla określenia przesłanek i trybu rozwiązania umowy o pracę na czas określony zawartej z nauczycielem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu pracy.


Art. 30 § 1 Kodeksu pracy wskazuje, że umowa o pracę rozwiązuje się:

 1. na mocy porozumienia stron
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
 4. z upływem czasu, na który była zawarta
 5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta


Stosownie do przepisów Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony, co do zasady, ulega rozwiązaniu po upływie czasu na jaki została zawarta i nie może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem. Jednak art. 33 KP stanowi, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Zatem, tylko w wypadku, w którym w umowie o pracę zawartej na czas określony przewidziano możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem, istnieje możliwość rozwiązania tej umowy w taki sposób.


Reasumując, zamieszczenie w umowie o pracę jaką zawarł Pan ze szkołą na czas określony, zapisu umożliwiającego rozwiązanie tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, jest zgodne z prawem. Taki zapis umowy nie jest sprzeczny z Kartą Nauczyciela, a także z Kodeksem pracy.

 


Stan prawny na dzień 9.11.2012 r.

 • Data2012-11-10
 • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl