Nasze porady

Dziedziczenie wierzytelności z tytułu spłaty ustalonej w dziale spadku

Czy dług z niewykonanej ugody w sprawie działu spadku podlega dziedziczeniu?


więcej

Darowizna i służebność mieszkania a opłaty za dom pomocy społecznej

Czy to, że osoba przebywająca w domu pomocy społecznej podarowała swoje mieszkania powoduje, że obdarowany powinien sprzedać to mieszkanie i płacić z tych pieniędzy na DPS?


więcej

Przekształcenie SPZOZ-u w spółkę - żądanie zwrotu nienależnie wypłaconej odprawy emerytalnej

Czy szpital może żądać zwrotu odprawy emerytalnej wypłaconej pracownikowi po przekształceniu SPZOZ w spółkę kapitałową. Zwrot nienależnie pobranej odprawy emerytalnej.


więcej

Czy doradca tymczasowy reprezentuje osobę mającą zostać ubezwłasnowolnioną w sprawie o spadek?

Czy sąd spadku powinien poinformować doradcę tymczasowego ustanowionego w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie o tym, że trwa sprawa o spadek?


więcej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej a wysoki zasiłek macierzyński

Czy można uzyskać z ZUS najwyższy zasiłek macierzyński w przypadku założenia działalności gospodarczej?


więcej

Podział majątku małżeńskiego bez rozwodu

Czy istnieje możliwość podzielenia się majątkiem małżeńskim bez przeprowadzania rozwodu?


więcej

Bezrobocie a zasiłek pogrzebowy

Czy status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku pozwala ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?


więcej

Początek biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku - kiedy można mówić, że osoba powołana do spadku w dalszej kolejności dowiedziała się o tytule swojego powołania do spadku, a tym samym kiedy rozpoczyna się bieg 6-miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu, przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku?


więcej

Wysokość zasiłku stałego dla osoby niepełnosprawnej, prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe

Jaka jest górna granica wysokości zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osoby samotnej?


więcej

Zachowek dla dziecka po śmierci jego babci

Czy rodzic powinien podzielić się ze swoim dzieckiem spadkiem po swoim rodzicu?


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14