Artykuły

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - kwota wolna od potrąceń

Mam zadłużenie w kilku bankach. Nie jestem w stanie ich spłacać. Banki poinformowały mnie, że oddadzą sprawę do komornika.
Pracuję, a moje wynagrodzenie wynosi 1500 zł brutto. Ile komornik może zająć mojej wypłaty?


Józef

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Art. 87  § 1 Kodeksu pracy wskazuje, iż z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 4. kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP.

 

Natomiast stosownie do § 3 art. 87 KP potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 1. w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 2. w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

W przypadku egzekucji należności na rzecz banków z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów potrącenia mogą być dokonywane do wysokości połowy Pana wynagrodzenia.


Pracodawca wypłaca Panu obecnie „do ręki” kwotę 1111,86 zł miesięcznie (przy wynagrodzeniu brutto 1500 zł i przy zastosowaniu kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania dochodu).
Jednak w Pana przypadku komornik nie potrąci Panu połowy wynagrodzenia ponieważ przepisy Kodeksu pracy wprowadzają kwotę wolną od potrąceń.


Zgodnie z art. 87[1] § 1 KP, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 2. 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 3. 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

 

Należy pamiętać, iż jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone powyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (art. 87[1] § 1 KP).


W chwili obecnej (4 czerwca 2011 r.) kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1386 zł. Po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (190,02 zł), ubezpieczenie zdrowotne (92,69 zł) i zaliczki na podatek (56 zł) pozostaje kwota wolna od potrąceń1032,34 .


Powyższa kwota wolna od potrąceń ma zastosowanie przy podstawowych kosztach i kwoty wolnej od podatku. Przy podwyższonych kosztach i przy zastosowaniu lub nie  kwoty wolnej od podatku, kwota wolna od egzekucji będzie się wahała od 1037,34 zł do 985,34 zł.


Reasumując – komornik po wszczęciu egzekucji z wynagrodzenia za pracę będzie Panu mógł potrącić kwotę  79,52 zł miesięcznie (1111,86 zł – 1032,34 zł).

 

 

Stan prawny na dzień 7.06.2011 r.

 • Data2011-06-07
 • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl