Porady

Czy osoba w ZOL ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Mój ojciec, lat 78, pobierał dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Został mu ten dodatek wstrzymany ponieważ został umieszczony w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Ojciec wystąpił do gminy o zasiłek pielęgnacyjny. Dostał decyzję odmowną  gdzie stwierdzono, że nie może dostać zasiłku pielęgnacyjnego gdyż jest uprawniony do dodatku pielęgnacyjnego i jedynie ma wstrzymaną wypłatę tego dodatku w związku z umieszczeniem w ZOL. Ponadto wskazano, że w związku z pobytem w ZOL zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, gdyż ZOL to placówka gdzie ma zapewnione całodzienne utrzymanie.
Czy odwoływać się od decyzji?


Paweł

 

 

Szanowny Panie!

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (UŚR), zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
W myśl ust. 2, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Jak stanowi art. 16 ust. 6 UŚR zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.


Pana ojciec miał ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS. Jak wynika z pytania, w związku z umieszczeniem ojca w zakładzie pielęgnacyjno-leczniczym dodatek pielęgnacyjny został mu wstrzymany. Jest to zgodne z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia, z zastrzeżeniem ust. 4 tego przepisu, wedle którego osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.
Nie można zgodzić się z twierdzeniem z uzasadnienia decyzji o odmowie przyznania zasiłku stałego, że Pana ojciec jest  nadal uprawniony do dodatku pielęgnacyjnego,  tylko że jego wypłata została wstrzymana w związku z pobytem w zakładzie opiekuńczo leczniczym. Jak bowiem wskazuje art. 75 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w związku z pobytem w ZOL dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje.
Znajduje to potwierdzenie w najnowszym orzecznictwem sądowo administracyjnym, które wskazuje, że osoba której dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FU, może otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny.
Tak orzekł np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 10 czerwca 2021 r.,, sygn. akt II SA/Gl 207/21, którego teza brzmi: „Z przepisu art. 75 ust. 4 u.e.r.f.u.s. wynika, że osoba, której przyznano dodatek pielęgnacyjny traci do niego uprawnienia, jeżeli przebywa przez określony czas w jednej z placówek wskazanych w tym przepisie. Nie jest w związku z tym uprawniona do otrzymywania tego dodatku.”.


Również drugi argument, który zgodnie z decyzją przemawia za odmową przyznania zasiłku pielęgnacyjnego – że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, a taką jest ZOL gdzie przebywa Pana ojciec – jest nieprawidłowy.
Jak wskazuje art.61 ust. 5 UŚR, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Natomiast instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie, to zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7 UŚR, dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
Zakład opiekuńczo-leczniczy nie jest wymieniany w katalogu instytucji zapewniających całodobowe utrzymanie. Oznacza to, że Pana ojciec nie przebywa w "instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie" w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tym samym pobyt w ZOL nie może w oparciu o art. 16 ust. UŚR stanowić podstawy do odmowy przyznania Pana ojcu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
Ponadto należy wskazać, że cechą charakterystyczną instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie jest to, że zapewnia ona pełne utrzymanie nieodpłatnie. Tymczasem, osoba przebywająca w ZOL ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Zatem instytucja, w której przebywa Pana ojciec nie zapewnia mu nieodpłatnie pełnego utrzymania.


Z uwagi na powyższe zasadnym jest aby Pana ojciec złożył odwołanie od decyzji o odmowie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Wbrew temu co wskazuje decyzja, ma on prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i jestem przekonany, że odwołanie spowoduje zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie Pana ojcu zasiłku pielęgnacyjnego.

 


Stan prawny na dzień 5.12.2021 r.

  • Data2021-12-07
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl