Porady

500+ dla niepełnosprawnych a opłata za dom pomocy społecznej

Mieszkam w DPS-e i mam przyznane 500+ dla osoby niepełnosprawnej.
Czy 500+ może być wliczone do odpłatności za pobyt w DPS. Do tej pory DPS potrącał mi 70% z zasiłku stałego i zasiłku pielęgnacyjnego.


Stanisław

 

 


 

 

Szanowny Panie!


500+ dla osób niepełnosprawnych to popularna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych wprowadzonego na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.


Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za pobyt w domu pomocy społecznej pobiera się opłatę w wysokości nie większej niż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony przez wójta/starostę/marszałka województwa (w zależności od tego jaki zasięg ma dom pomocy społecznej). Opłata wnoszona przez mieszkańca domu pomocy społecznej  nie większa niż 70% dochodu mieszkańca.


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu ustalonego nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych, w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

 

Zgodnie z art. 4a ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym w przypadku dochodu ustalonego na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia uzupełniającego.


Jak z powyższego wynika świadczenie 500+ powiększa dochód mieszkańca DPS a tym samym mieszkaniec będzie ponosił wyższą opłatę. Nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń pieniężnych (zasiłek celowy, stały, okresowy). Świadczenie nie jest uwzględniane w dochodzie ale tylko i wyłącznie w przypadku ustalenia odpłatności za DPS małżonka, zstępnych i rodziców.
Pan jako mieszkaniec DPS musi ponosić wyższą opłatę. Pana dochód to zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny oraz 500+. Musi Pan ponosić opłatę w wysokości 70% sumy tych świadczeń.

 


Stan prawny na dzień 30.01.2020 r.

 • Data2020-01-31
 • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl