Zgoda właściciela mieszkania na zameldowanie sięZawarłem związek małżeński. Dotychczas mieszkałem w mieszkaniu rodziców gdzie jestem zameldowany na pobyt stały.
Chcę zamieszkać w mieszkaniu, którego najemcą jest moja żona.
Czy mogę bez przeszkód zameldować się w mieszkaniu zajmowanym przez żonę i czy zameldowanie wymaga zgody właściciela mieszkania?


Henryk

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Jeżeli przeprowadzi się Pan do miejsca zamieszkania swojej żony i zamieszka Pan wraz z nią to powinien się Pan zameldować na pobyt stały lub czasowy (w zależności czy będzie miał Pan zamiar stałego czy też czasowego pobytu w miejscu zamieszkania żony).
Wraz z wyprowadzeniem się dotychczasowego miejsca pobytu powinien się Pan natomiast wymeldować z tego miejsca pobytu.


Traktowany jako przeżytek obowiązek meldunkowy nadal istnieje. Ten obowiązek, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 139 poz. 993 ze z.) polega na:

  1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
  2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego
  3. zameldowaniu o urodzeniu dziecka
  4. zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego
  5. zameldowaniu o zgonie osoby


Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego (art. 5 ust. 1 ustawy).


Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania (art. 5 ust. 1 ustawy). Natomiast pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem (art. 7 ust. 1 ustawy).


Wskażę, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. 
Natomiast art. 15 ust. 1  ustawy, osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.


Jeżeli więc opuści Pan miejsce dotychczasowego pobytu stałego to powinien się Pan wymeldować z tego miejsca. Jeżeli przeprowadzi się Pan do żony do powinien się Pan zameldować pod tym adresem.


Do zameldowania się nie jest konieczna zgoda właściciela lokalu. Właściciel lokalu powinien natomiast potwierdzić, że dana osoba przebywa pod określonym adresem.
Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy,  właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. 


Jak wynika z powyższego przepisu potwierdzić fakt przebywania danej osoby pod danym adresem może prócz właściciela także inna osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu.
Z tego powodu należy wskazać, iż jeżeli Pana żona jest najemczynią lokalu to ona właśnie, a nie właściciel może potwierdzić fakt przebywania przez Pana w mieszkaniu, którego jest najemcą.


Co więcej może Pan samodzielnie potwierdzić fakt przebywania przez Pana w mieszkaniu, w którym zamieszkuje żona.
Po wyprowadzeniu się od rodziców i zamieszkaniu z żoną uzyska Pan bowiem uprawnienie do zamieszkiwania w lokalu, do którego żonie przysługuje tytuł prawny.
To uprawnienie wynika z art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, iż jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.


Przy zameldowywaniu się w „nowym” miejscu pobytu powinien Pan przedłożyć dokument potwierdzający tytuł prawny żony do lokalu - umowę najmu.


Na koniec wskażę, że niedopełnienie obowiązku zameldowania lub wymeldowania się wiąże się z odpowiedzialnością za czyn zabroniony.
Art. 147 § 1 Kodeksu wykroczeń wskazuje, iż kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. 

 

 

Stan prawny na dzień 4.04.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.