Zapłata zachowku - kto płaci za przekaz pocztowyMama przekazała mi w testamencie cały swój majątek. Sąd wydał postanowienie spadkowe. Mam siostrę, która domaga się zapłaty na jej rzecz zachowku.  Wiem, że zachowek jej się należy i zapewne gdyby mnie pozwała do sądu to sprawę bym przegrała.
Dogadałam się z siostrą co do wysokości zachowku.  Mam jednak problem – siostra nie zgadza się na to, abym przelała jej zachowek na konto (a jest to kwota ok. 30.000 zł) i nie podaje mi nr konta – mówi, że nie ma konta. Chce bym te pieniądze wysłała do niej przekazem pocztowym lub wręczyła jej do ręki.  Opłata za przekaz to 305 zł. Kto powinien płacić za przekaz lub dojazd do siostry? Czy mogę pomniejszyć kwotę przekazywanego zachowku o koszt przekazu pocztowego/dojazdu? Czy mogę żądać, aby siostra przyjechała do mnie po odbiór pieniędzy?


Anna

 

 


 

 

Szanowna Pani!


W pierwszej kolejności wskażę, iż żaden przepis prawa nie przewiduje obowiązku posiadania konta bankowego, na które dłużnik mógłby spełnić świadczenie. W sprawie istotnym będzie ustalenia gdzie, w jakim miejscu, powinna Pani zapłacić należny siostrze zachowek. 


Przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają przepisów odnoszących się do miejsca, w którym świadczenie z tytułu zachowku powinno być spełnione. W tym zakresie należy skorzystać z przepisów ogólnych odnoszących się do miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego (spełnienie świadczenia z tytułu zachowku następuje poprzez zapłatę określonej kwoty pieniężnej).


Stosownie do art. 454 §1 Kodeksu cywilnego, jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.


Dług z tytułu zachowku jest, jak powyżej wskazano, długiem pieniężnym i jednocześnie jest długiem oddawczym - dłużnik powinien spełnić świadczenie w miejscu zamieszkania wierzyciela.


Spełnienie świadczenia pieniężnego, w tym o zachowek, w miejscu zamieszkania wierzyciela, może nastąpić poprzez osobiste wręczenie pieniędzy w miejscu zamieszkania wierzyciela lub np. poprzez przekazanie tych pieniędzy do mieszkania wierzyciela za pośrednictwem innej osoby (poczty, kuriera, posłańca, itp.). Ma Pani zatem możliwość wręczenia pieniędzy siostrze osobiście lub przez pośrednika. (np. przekazem pocztowym).


Jeżeli chodzi o przekaz pocztowy to przyjmuje się, iż koszty związane ze spełnieniem świadczenia ponosi dłużnik.
W orzecznictwie również wskazuje się, że w braku odmiennego postanowienia umowy dłużnik zobowiązany jest sumę pieniężną przesłać wierzycielowi na swój koszt i niebezpieczeństwo do jego miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa i jest on zwolniony od zobowiązania dopiero wtedy, kiedy przesłana suma dojdzie do rąk wierzyciela (tak np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 lutego 1991 r., sygn. akt I ACr 20/91, OSA 1992, z. 3, poz. 23).


Mając na względzie powyższe, jeżeli nie uzgodni Pani z siostrą inaczej, powinna Pani przesłać pieniądze przekazem pocztowym lub oddać pieniądze siostrze w jej miejscu zamieszkania (w tym przypadku należy pamiętać o tym aby siostra dała Pani pisemne potwierdzenie spełnienia świadczenia do jej rąk).
Nie może Pani potrącić kosztów przekazu pocztowego lub kosztów dojazdu do siostry z należnej siostrze kwoty zachowku. Te koszty musi Pani ponieść z własnej kieszeni.

 


Stan prawny na dzień 2.10.2017 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.