Wysokość zasiłku stałego dla osoby niepełnosprawnej, prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domoweMam pytanie w sprawie zasiłku stałego. A mianowicie jestem osobą niepełnosprawną choruję od 4 roku życia. Mam stopień umiarkowany i chciałabym się dowiedzieć ile przysługuje mi zasiłku stałego??? Mieszkam z babcią ale prowadzimy oddzielne gospodarstwo domowe. Nie mogę liczyć na pomoc rodziny ponieważ im także jest ciężko i nie mają możliwości mi pomóc. Babcia udostępniła mi pokój i tak mieszkam. W tej chwili otrzymuję 153zł zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłek stały w wysokości 389 zł miesięcznie, ale słyszałam że zasiłek stały może być wyższy. Czy mogę się starać o wyższą kwotę zasiłku stałego?


Katarzyna

 

 


 

 

Szanowna Pani

 
Zasiłek stały, w Pani przypadku został obliczony prawidłowo. Jak wskazują przepisy ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 163), w przypadku osoby samotnie gospodarującej, zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
W chwili obecnej kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł.
W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.


Otrzymywany przez Panią zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł jest Pani dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie bowiem z ustawą, za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 
Do dochodu ustalonego nie wlicza się:

  1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
  2. zasiłku celowego
  3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
  4. wartości świadczenia w naturze
  5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
  6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 
Jako, że wysokość zasiłku stałego to różnica pomiędzy kryterium dochodowym (542 zł) a dochodem osoby (153 zł) to zasiłek stały w wysokości 389 zł jest prawidłowo ustalony.
Dodam, że maksymalna wysokość zasiłku stałego to wysokość odpowiadająca kryterium dochodowego – dla osoby samotnie gospodarującej jest to obecnie 542 zł.
Minimalna wysokość zasiłku stałego to 30 zł.


Proszę pamiętać, że prócz zasiłku stałego może się Pani ubiegać o inne świadczenia pieniężne z pomocy społecznej – o zasiłek okresowy czy zasiłek celowy.


Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.


W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.


Kwota zasiłku okresowego ustalona w powyższy sposób nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.


Mając na względzie powyższe wskażę, że w Pani przypadku może Pani uzyskać pomoc w postaci zasiłku okresowego. W Pani przypadku maksymalna kwota zasiłku okresowego to 389 zł a minimalna 192,50 zł.


Przyznanie zasiłku okresowego nie ma charakteru uznaniowego, bowiem spełnienie warunków do jego przyznania obliguje organ do jego przyznania. Natomiast uznaniu administracyjnemu pozostawiona jest (w określonych ramach) jego wysokość i okres pobierania, poprzez ustawowo określoną możliwość miarkowania. Skoro zatem ustawa o pomocy społecznej dopuszcza możliwość przyznania zasiłku okresowego w wysokości między określonymi przepisami maksimum i minimum, to orzekając w sprawie zasiłku organy pomocy społecznej obowiązane są kierować się ogólnymi zasadami przyznawania tej pomocy.


Może Pani również ubiegać się o zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Przepisy nie zawierają katalogu niezbędnych potrzeb bytowych.

Decyzje o przyznaniu zasiłku celowego opierają się na uznaniu administracyjnym, które obejmuje również prawo organu do oceny hierarchii zgłaszanych potrzeb. W szczególności, wobec danej osoby pewien zakres przyznanych już świadczeń może zostać uznany przez organ za zaspokajający jej bieżące, niezbędne potrzeby życiowe. Zatem od uznania ośrodka pomocy społecznej zależy czy zgłaszany wniosek o zasiłek celowy na zapokojenie określonej potrzeby zostanie pozytywnie rozpatrzony, a jeżeli tak to w jakiej wysokości ten zasiłek zostanie przyznany.

 


Z poważaniem,

Łukasz Obrał
Serwis prawo-porady.pl

 

 

Stan prawny na dzień 2.03.2015 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.