Wyrok zaoczny w sprawie o alimentyMam rozprawę o alimenty.Ojciec dziecka przyznał się ze jest ojcem w akcie i wiem że nie będzie na rozprawie i czy ta rozprawa zakończy się na jednej sprawie?Monika

 

 


 

 

Szanowna Pani,


Jeżeli ojciec dziecka został prawidłowo wezwany na rozprawę (doręczono mu wezwanie) i nie stawi się na tej rozprawie to sąd wyda wyrok zaoczny. Zastosowanie w tym względzie będzie miał art. 339 Kodeksu postępowania cywilnego. Stosownie do § 1 tego przepisu, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. 
Wedle § 2, w tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.


Po wydaniu wyroku zaocznego sąd wyśle go stronom. Istnieje możliwość złożenia środka odwoławczego od wyroku zaocznego - sprzeciwu. Termin na wniesienie sprzeciwu to dwa tygodnie. Jeżeli strona złoży sprzeciw to sąd wyznaczy kolejną rozprawę w sprawie.


Jeżeli zatem sąd na skutek niestawiennictwa ojca dziecka sąd wyda wyrok zaoczny, a ojciec dziecka nie złoży od niego sprzeciwu to sprawa o alimenty może zakończyć się na jednej rozprawie.

 Stan prawny na dzień 22.07.2013 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.