Wymeldowanie się a wymiana dokumentówMuszę się przeprowadzić z zajmowanego obecnie mieszkania, w którym jestem zameldowany na pobyt stały. Czy w związku z wyprowadzką i wymeldowaniem się muszę wymienić dowód osobisty i prawo jazdy?

 

Jan

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Zmiana danych, w tym zamiana adresu zameldowania wiąże się z obowiązkiem wymiany takich dokumentów jak dowód osobisty oraz prawo jazdy.


Jeżeli chodzi o dowód osobisty to należy pamiętać, iż stosownie do art. 34 ust. 1ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 139 poz. 993 ze z.), osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty: 

  1. od ukończenia 18 roku życia
  2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.


W myśl art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy, w dowodzie osobistym zamieszcza się adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się.


W razie zmiany danych jakie umieszcza się w dowodzie osobistym, w tym także w razie zmiany miejsca zameldowania należy wymienić dowód osobisty, co wynika z art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Przepis ten wskazuje, iż posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym.


O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić, w przypadku zmiany danych jakie umieszcza się w dowodzie osobistym, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa (art. 40 ust. 2 ustawy).


Tak więc jeżeli wymelduje się Pan z miejsca dotychczasowego stałego zameldowania, niezależnie od tego czy zamelduje się Pan w innym miejscu na pobyt stały czy czasowy, powinien Pan w ciągu 14 dni od daty wymeldowania wystąpić o wymianę dowodu osobistego.


Niedopełnienie obowiązku wymiany dowodu osobistego jest wykroczeniem i podlega karze. Stosownie bowiem do art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy, kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny. 
Orzekanie w sprawie powyższego wykroczenia następuje na zasadach i w trybie określonym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art. 55 ust. 2 ustawy).


Należy też pamiętać, iż w przypadku zmiany danych jakie umieszcza się w dowodzie osobistym i nie zgłoszenia wniosku o wymianę dowodu osobistego, dowód ten, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy, podlega unieważnieniu, po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy.


Jeżeli chodzi o prawo jazdy to zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.).
W art. 98 ust. 1 tej ustawy wskazano, iż osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. 


Jeżeli więc zmieni Pan adres to powinien Pan o tym zawiadomić starostę, który po zwrocie dotychczasowego prawa jazdy wyda Panu wtórnik.


W sprawie wskażę także, iż w postępowaniach przed różnymi organami i urzędami znaczenie ma zazwyczaj, zwłaszcza w sprawie właściwości miejscowej urzędu czy organu, nie miejsce zameldowania lecz miejsce zamieszkania.
Np. jeżeli zmieni Pan miejsce stałego zamieszkania, a ta zmiana będzie miała wpływ na właściwość urzędu skarbowego powinien Pan zawiadomić urząd skarbowy na formularzu NIP-3.

 

 

Stan prawny na dzień 17.03.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.