Wymeldowanie byłego małżonka z mieszkaniaW ubiegłym miesiącu uzyskałam rozwód. Mam mieszkanie sprzed zawarcia małżeństwa. W tym mieszkaniu nadal przebywa mój były mąż. Nie chce opuścić tego mieszkania, mówi, że ma do niego prawo, bo był moim mężem i teraz jest wspólne.

Czy mogę wymeldować byłego męża z mieszkania i tym sposobem pozbawić go prawa do mieszkania?

 

Małgorzata

 

 


 

 

Szanowna Pani,


Mieszkanie, którego jest Pani właścicielem, jako, że zostało przez Panią nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, stanowiło składnik Pani majątku osobistego.
Jeżeli nie zawarła Pani z mężem umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską na to mieszkanie, to należy stwierdzić, iż była Pani i nadal jest jedynym właścicielem tego mieszkania. Pani mąż nie był i nie jest właścicielem tego lokalu.


Do kiedy byliście Państwo małżeństwem Pani mąż był uprawniony do korzystania z mieszkania z mocy prawa. To uprawnienie wynikało z przepisu art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie do tego przepisu, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.


Po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód Pani mąż straci uprawnienie do korzystania z mieszkania jakie dawał mu przepis art. 281 KRO.


W chwili obecnej to czy Pani mąż ma prawo korzystać z mieszkania zależy wyłącznie od Pani jako właściciela lokalu.
Jako właściciel lokalu może Pani nie zgadzać się na to, aby Pani były mąż korzystał z mieszkania.
Brak zgody na to, aby były mąż korzystał z Pani mieszkania stanowić będzie podstawę do wszczęcia działań mających na celu zmuszenie byłego męża do opuszczenia Pani mieszkania.


Odnośnie wymeldowania Pani byłego męża z lokalu to muszę wskazać, iż dopóki Pani były mąż będzie zamieszkiwał w tym lokalu to jego wymeldowanie nie będzie możliwe.
Obowiązek wymeldowania zawarty jest w art. 15 ust. 1 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodnie z którym, osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
Z kolei stosownie do przepisu art. 15 ust. 2  ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.


Wymeldowanie męża będzie zatem możliwe w sytuacji, w której wyprowadzi się on z mieszkania i samodzielnie nie dopełni obowiązku wymeldowania się z tego lokalu.


Zameldowanie jest instytucją prawa administracyjnego i z faktu zameldowania w danym lokalu nie można rościć sobie prawa do lokalu w którym się przebywa. Zameldowanie nie jest tytułem prawnym do lokalu. Zameldowanie poświadcza wyłącznie fakt, iż dana osoba przebywa w danym miejscu z zamiarem stałego lub czasowego pobytu.
Co więcej zameldowanie nie jest uzależnione od tego czy dana osoba posiada tytuł prawny do lokalu czy też nie. Nie jest też uzależnione od zgody właściciela lokalu. Jeżeli ktoś przebywa w jakimś lokalu, nawet jeżeli nie ma do tego prawa (bezumowne korzystanie z lokalu) to powinien się zameldować na pobyt stały lub czasowy.


Aby doprowadzić do wyprowadzenia się Pani byłego męża z mieszkania powinna Pani zastosować środki jakie daje Pani prawo cywilne. Sprawa ma bowiem charakter cywilny, a nie administracyjny (związany z obowiązkiem meldunkowym).


Jak już wspomniałem w chwili obecnej Pani były mąż, jeżeli nie wyraża Pani zgody na to, aby dalej zamieszkiwał w Pani mieszkanie, zajmuje lokal bez tytułu prawnego.
Daje to Pani podstawę, aby złożyć w sądzie pozew o eksmisję byłego męża z lokalu.


Podstawą Pani roszczenia o eksmisję będzie w tym przypadku przepis art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego stosownie do którego, właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.


Pani były mąż nie jest w stanie wskazać, że przysługuje mu jakiekolwiek uprawnienie do korzystania z lokalu. Dlatego też w przypadku wniesienia przez Panią pozwu o eksmisję sąd z pewnością wyda wyrok zgodnie, z którym nakaże Pani byłemu mężowi opuszczenie i opróżnienie z jego rzeczy Pani mieszkania.


Swoje działania w sprawie może Pani zacząć od wezwania byłego męża, najlepiej w formie pisemnej, do opuszczenia Pani lokalu.
W piśmie tym może Pani wskazać, iż w związku z tym, iż nie wyraża Pani zgody na dalsze zamieszkiwanie byłego męża w lokalu, który stanowi Pani własność, wzywa go Pani, aby opuścił lokal w ustalonym terminie (może to być np. termin jednego miesiąca). Może Pani wskazać, iż jeżeli były mąż nie opuści lokalu w wyznaczonym terminie złoży Pani pozew w sądzie o eksmisję.
Skoro Pani były mąż zamieszkuje w lokalu bez tytułu prawnego, może Pani żądać od niego, aby płacił na Pani rzecz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

 

 

Stan prawny na dzień 03.09.2013 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.