Weryfikacja dochodów przez MOPSCzy ośrodek pomocy społecznej może domagać się informacji z ZUS i urzędu skarbowego odnośnie moich dochodów? Czy MOPS może weryfikować moje dochody?


Ania

 

 
Szanowna Pani!


Ośrodek pomocy społecznej ma możliwość występowania do różnych organów i instytucji z wnioskami udzielenie stosownych informacji odnośnie osoby korzystającej z pomocy społecznej. Na wniosek pracownika socjalnego te organy i instytucje mają obowiązek udzielenia informacji.


Jak bowiem wskazuje art.  105 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego udostępnić informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia.

Udzielenie informacji pracownikowi socjalnemu następuje bez ubiegania się o zgodę osoby, której informacja udzieli. Zarówno ZUS jak i urząd skarbowy udzielą MOPS informacji o Pani dochodach jeżeli tylko wniosek o udzielenie informacji zostanie przesłany.

 


Stan prawny na dzień 1.11.2016 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.