Specjalny zasiłek opiekuńczy a świadczenie wychowawcze (500+)Czy zasiłek specjalny opiekuńczy jest wliczany jako dochód do 500 plus?


Gosia

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Stosownie do przepisów ustawy o 500+ czyli ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dochód na potrzeby tej ustawy ustala się tak jak dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.


Stosownie do przepisów z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych do dochodu zaliczane są przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa wymienia enumeratywnie dochody niepodlegające opodatkowaniu, które należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu na potrzeby świadczeń rodzinnych (a zatem i na potrzeby świadczenia wychowawczego). Katalog tych dochodów jest zamknięty, a pośród nich nie ma świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego określonego w art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Mając na względzie powyższe stwierdzam, że zasiłek specjalny opiekuńczy nie jest uwzględniany jako dochód przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego (500+).

 


Stan prawny na dzień 10.04.2018 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.