Rozdzielność majątkowa z datą wstecznąMoja żona ma problem z alkoholem. Jak się dowiedziałem od ponad 2 lat zaciąga ona pożyczki, które przepija. Nie chcę odpowiadać za długi żony i dlatego udało mi się namówić ją na podpisanie intercyzy. W związku z tym mam pytanie – czy intercyza może być podpisana z datą wsteczną, tzn. czy możemy w niej wskazać, że rozdzielność majątkowa obowiązuje od początku 2009 r.?


Marek

 

 


 

 


Szanowny Panie,


Rozdzielność majątkowa małżeńska może wynikać z umowy zawartej między małżonkami lub z orzeczenia sądu.


Jak wskazuje art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
Z kolei stosownie do art. 52 § 1 KRO, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.


Może Pan zawrzeć umowę małżeńską majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową lub też starać się o rozdzielność majątkową na drodze sądowej.


Odpowiadając na Pana pytanie należy stwierdzić, iż ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną możliwe jest wyłącznie na drodze postępowania sądowego.
Nie ma możliwości ustanowienia rozdzielności wstecz w drodze umowy między małżonkami. W przypadku zawarcia umowy małżeńskiej majątkowej rozdzielność majątkowa będzie obowiązywała od chwili zawarcia tej umowy.


Powyższe wynika z art. 52 § 2 KRO który wskazuje, iż rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.


Sąd ustanowi rozdzielność wstecz wyłącznie w wyjątkowych wypadkach.  Przepisy prawa nie definiują wyjątkowych wypadków dla których sąd może ustalić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą. W orzecznictwie sądów wskazuje się, iż zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną może być orzeczone tylko w sytuacjach rzadkich i wyjątkowych, za czym przemawia wzgląd na ochronę interesu wierzycieli każdego z małżonków (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1995 r., sygn. akt. II CRN 162/94, OSNC 1995, nr 6, poz. 100).


Występując do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną musiałby Pan wskazać wszystkie okoliczności, które przemawiają za takim orzeczeniem. W szczególności znaczenie będzie tu miał fakt uzależnienia alkoholowego żony, separacja faktyczna, niemożność współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym.


Dodam na koniec jeszcze, że jeżeli Pana żona zaciąga zobowiązania bez Pana zgody i wiedzy to zastosowanie będzie miał art. 41 § 2 KRO, który wskazuje, iż jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 (prawa autorskie, praw własności przemysłowej i innych praw twórcy), a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.


Jeżeli więc żona zaciąga zobowiązania bez Pana wiedzy lub zgody to odpowiedzialność wobec wierzycieli nie rozciąga się na Pana majątek osobisty i na składniki majątku wspólnego prócz środków z działalności zarobkowej żony (te wchodzą w skład majątku wspólnego małżeńskiego).

 

Natomiast jeżeli żona przeznaczyła środki z kredytów i pożyczek na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny (potrzeby wymagające bezwzględnego zaspokojenia, bieżące potrzeby dotyczące zapewnienia rodzinie wyżywienia, ubrania, mieszkania, ochrony zdrowia, wychowania dzieci, rozwoju duchowego i kulturalnego) to będzie Pan zobowiązany solidarnie z żoną za spłatę tych zobowiązań. Jak wskazuje bowiem art. 30 § 1 KRO, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

 

 

Stan prawny na dzień 31.08.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.